Четвъртък 07, Юли 2022г.

Проект "Успяваме заедно"

СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА"УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

/ПОПЪЛВА СЕ ОТ КАНДИДАТА И СЕ ВНАСЯ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО/

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

"ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА"

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета” от НП”

Информация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

Извадка от Постановление № 289 от 12 декември 2018 Г. и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.) за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

ПРОЕКТ"ПЪСТРО ЕТНО"