Вторник 25, Юни 2024г.

Проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 „Успяваме заедно“

по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Програма:

Оперативна програма „РЧР“ 2014-2020г. и Оперативна програма „НОИР“ 2014-2020 г.

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Приоритетна ос:

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Вид на проекта:

Социална и образователна сфера

Времетраене на проекта (в месеци):

22

Стойност на договора:

1 589 860, 38 лв.

Съфинансиране от ЕС:

                Национално съфинансиране:

1 351 381, 32 лв.

  238 479, 06 лв.

Начална дата на проекта:

01.10.2021 г.

Крайна дата на проекта:

31.10. 2023 г.

Цел на проекта:

Основната цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Хасково, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения. 

Резюме на проекта:

Целеви групи:

                                                         

                                            Дейности:

                         Очаквани резултати: 

                                                 Статус:

Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност. Ще бъдат предоставяни интегрирани социално-здравни услуги в общността, които ще дадат възможност за промоция на здравето, по-добро качество на живот и грижа за възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи. Трайната интеграция изисква да бъдат реализирани дейности за преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната идентичност на ромите, като пълноценна част от гражданското общество в Хасково и в България.

Деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция;

Роми и други хора в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени  в социални и здравни услуги;

  Дейности по ОП “Развитие на човешките ресурси“:

       1.Дейност: Активиране на неактивни лица и трудова медиация;

       2.Дейност:Провеждане на мотивационно обучение;

       3. Дейност: Професионално обучение;

       4. Дейност: Осигуряване на субсидирана заетост;

       5.Дейност:Насърчаване на самостоятелната       заетост;

       6.Дейност: Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността;

       7.Дейност: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Дейности по ОП  "Наука и образование за интелигентен растеж":

         1.Дейност: Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин ;

       2.Дейност:Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за  успешно завършване на средно образование;

       3.Дейност:Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства;

       4.Дейност:Подобряване на образователната среда в шест училища и две детски градини ;

       5.Дейност: Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище ;

       6.Дейност: Кариерно ориентиране на учениците в шест училища в Община Хасково.

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта включват:

● намаляване на безработицата и повишаване на доходите на лицата от целевата група;

●повишаване информираността на обществото и преодоляване на негативните нагласи;

●придобиване или повишаване на професионална квалификация;

● подобрен достъп до социални и здравни услуги;

●в резултат на проведените здравни профилактични прегледи ще се постигне превенция на заболявания;

● включване в обществени мероприятия на малцинствата;

● ще се създадат условия за формиране на трайни и позитивни нагласи за толерантно отношение и подкрепа към етническите малцинства.

● ще се постигнат реални и трайни резултати в образователната интеграция на учениците от етническите малцинства в Община Хасково. Ще се усвоят умения за по-добро общуване и ограничаване на конфликтите. Проектът ще повлияе пряко върху мотивацията на целевата група като гарантира в голяма степен намаляване на броя на ранно напускащите училище и осигуряване на по-високо образователно ниво. Постигнатите измерими резултати от проекта и създадените партньорства и мрежи ще бъдат добра база за развитие на социалната икономика в общината. Ще се разработват нови проекти за кандидатстване по оперативните програми, насочени към подобряване състоянието и постигането на социално-икономическа интеграция на уязвимите групи във всички населени места на общината.

В процес на изпълнение

Сподели: