Вторник 16, Юли 2024г.

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

 Заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на Ушгоритьм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.  

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Методически насоки и съвети за представяне на темата за насилието, тормоза и видовете тормоз и насилие в училище.  

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Наредба №5 от 30.11.2015г. за общообразователна подготовка