Вторник 16, Юли 2024г.

Утвърждавам:

                       Директор:........................

                                                                                             Красимира Димитрова

                                                                          

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА

 

ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ  РЕД

 

НА    ОУ « Христо Ботев»

 

с.Войводово, общ.Хасково

 

 

ЗА УЧЕБНАТА   2022/2023 ГОДИНА

 

 

Настоящият правилник е приет на заседание на педагогическия съвет на 08.09.2022г. с протокол № 8.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

   Чл.1. Настоящият  правилник  се  издава  на  основание  член  181  от  КТ.

   Чл.2. Задължителен е за всички служители на  ОУ „Христо Ботев”.

   Чл.3. Цели да осигури ред, трудова дисциплина и да регламентира правата и задълженията на служителите.

   Чл.4. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата дисциплина.Конкретните изисквания са определени в длъжностните характеристики.

                                              

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШИНИЕ

 

Раздел І

 

ТРУДОВ  ДОГОВОР

 

   Чл. 5. Трудов договор се сключва между работника или служителя и директора на училището.

   Чл. 6.Трудов договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият от които остава в училището, а другият се връчва незабавно  срещу  подпис  на   работника или служителя, както  и  уведомление по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено в ТП на НАП, и длъжностна характеристика.

   Чл. 7. При сключване на трудов договор директорът запознава работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

   Чл. 8. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са:

 1. заявление /свободен текст/;
 2. професионална автобиография;
 3. документ за завършено образование /копие/;
 4. трудова книжка /копие/;
 5. медицинско свидетелство;
 6. свидетелство за съдимост;
 7. лична карта за самоличност, която се връща веднага на лицето.

   Чл. 9. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

   Чл. 10. Началото на изпълнението и времетраенето на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.

    Чл. 11. С трудовия договор се определят мястото и характерът на изпълняваната работа и трудовото възнаграждение.

   Чл. 12. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ.

 Раздел ІІ

 

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ

 

   Чл. 13. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

   Чл. 14. За заемане на длъжността „учител”се изисква диплома за завършена степен „бакалавър”, „магистър” или „специалист”.

   Чл. 15. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:

 1. са осъдени на лишавате от свобода с влязла в сила присъда за умишлени престъпления;
 2. са лишени от право да упражняват професията си;
 3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците.

    Чл. 16. Подборът на кадри се извършва чрез подбор по документи – проучване на определен списък от документи, представени от кандидатите.

    Чл. 17. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО в тридневен срок от овакантяването им.

 Раздел ІІІ

 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР

 чл. 18.  При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на раздел ІХ от КТ.

 Раздел ІV

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

    Чл. 19. Предмет на изпълнение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.

    Чл. 20. Училищният директор може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

    Чл. 21. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ.

    Чл.  22. Директорът на училището може да бъде камандирован от началника на РУО.

    Чл. 23. При командировка на работниците и служителите се спазват разпоредбите на КТ и Наредба за командировките в страната.

 ГЛАВА ТРЕТА

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Раздел І

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

ДИРЕКТОР

 

Чл. 24. Работодателят е длъжен да предостави на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнение на работата на трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури:

 1. работата, която е определена при възникване на трудово правоотношение;
 2. работно място и условия в съответствие с характера на работата;
 3. здравословни и безопасни условия на труд;
 4. кратка характеристика или описание на работата;
 5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

    Чл. 25. /1/ Контролира приложението и изпълнението на държавните образователни изисквания като:

            1.Организира изпълнението на учебните планове и програми, контролира тяхното спазване.

            2.Ръководи учебната дейност на учителите, контролира организацията на учебния процес.

            3.Организира и контролира изработв. и спазването на седм. разписание.

/2/ Организира и контролира учебно-възпитателната дейност като:

 1. Посещава часове по плана за контролната дейност на ръководството, провежда контролни работи, тестове, анкети и др.
 2. Отговаря за организиране и провеждане на изпити.
 3. Организира и контролира допълнителната работа в училището.
 4. Контролира трудовата дисциплина и дежурствата на учителите.
 5. Изпълнява в рамките на работната си време възложения му норматив от часове.
 6. Участва и провежда заседания на ПС.
 7. Отговаря за правилното водене и съхранение на училищната документация, познава сроковете за тяхното съхранение.
 8. Контролира учебната документация по графика за контролна дейност на ръководството.
 9. Носи отговорност за правилното водене на ученическите книжки, дневниците на класовете, книгата за подлежащите на задължително обучение деца, главната книга на учениците от І до VІІ клас, материалната книга за взетите часове.
 10. Оказва помощ на експертите от РУО при проверка на преподаватели.
 11. Оказва помощ на ученици и родители.
 12. Длъжен е да познава цялата нормативна уредба, касаеща средното образованиеРаздел ІІ

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

Чл. 26. Всеки служител е длъжен :

 • да изпълнява задълженията си по длъжностната характеристика;
 • да спазва правилниците за безопасни условия на обучение и труд; Годишния план, Правилника за дейността на училището, вътрешни заповеди и разпоредби, указания за проверяващи органи.
 • да изпълнява законните нареждания на директора .
 • да поддържа реда и чистотата на работното си място, изискванията за работа с материали и инструментариум.
 • да уплътнява работното си време.
 • да пази доброто име на училището, да не злоупотребява с доверието на работодателя, да не разпространява поверителна информация.

Раздел ІІІ

 

УЧИТЕЛИ 

 

Чл. 27. Основни функции и задължения:

 1. Съгласно член 211, 212, 213,219,220,199 от ЗПУО.
 2. Учителят няма право самоволно да променя учебен план, програма. Да използва методи и средства, които не са съобразени с възрастовите и психическите особености на учениците, да проявява дискриминация, на основата на религиозна, и др. принадлежност.Да експлоатира ученическия труд, да използва форми на морално, психическо физическо или административно насилие спрямо учениците. Няма право да внася партийно-политическа или религиозна идеология в УВП. Няма право  да поставя оценка „слаб” за неизпълнена домашна работа, да отстранява ученици от час.Учителят няма право да отнема от времето за почивка на учениците, когато часовете му са в блок. Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г..
 3. Има право да събира пари от учениците за културни мероприятия, екскурзии, застраховки и дейности организирани от УН. При уважителни причини за невъзможност от изпълнение на служебните си задължения, учителят е длъжен да уведоми ръководството или ЗАС своевременно на тел.03717 / 2266; 2268. Неуведомяването на ръководството се зачита  за виновно нарушение на разпоредбите на КТ и ПВР.

Учителите са на пълно работно време – 8 часа, съгласно  трудовите договори сключени с тях. Извън норматива от часове, времето се използва за провеждане на изпити, задачи, възложени от ръководството, самоподготовка, разработка на проекти.

 Раздел ІІІ

 

ДЕЖУРНИ  УЧИТЕЛИ

 

Чл. 28.1. Дежурните  учители  идват на работа  30 минути  преди началото на учебните занятия, проверява дали всички учители са дошли на работа, има ли отсъстващи и при необходимост след съгласуване с ръководството на училището изготвя проект за разместване на часовете, който се прилага след утвърждаване от директора. Своеволно разместване на часовете се зачита за виновно нарушение на трудовия ред.

 1. Дежурните учители по етажите са в екип и са в непосредствен контакт с изпълнението на дежурството следят за : реда, дисциплината, хигиената, недопускат разхищение на вода и ел.енергия. Уведомяват директора за установени нередности. Носят отговорност при недобросъвестно изпълнение на дежурството. Имат право да извършват проверка на тоалетните за тютюнопушене и да дават предложение за наказание по този повод. Установяват имената на нарушителите на реда при възникнали проблеми.

 

 

Раздел ІV

 

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ

 

 Чл. 29.1. Организират работата в класа за изпълнение на решенията на ПС и спазването на Правилника за дейността на училището.

 1. Длъжни са да оформят задължителната училищна документация и документацията на учениците в срок преди заверка  от  ръководството на училището.
 2. Нямат право да отказват педагогическа помощ на родителите и учениците.
 3. Организират и провеждат родителски срещи по график определен от ръководството. Нямат право самоволно да променят този график. Запознават в началото на годината родителите с учебния план и решенията на УН.
 4. Своевременно уведомяват родителите за дисциплината  и успеха на ученика.
 5. Контролират опазването на имуществото и хигиената в класната стая. Задължават се в края на годината да предадат стаята във вида, в който са я  получили.
 6. Нямат право да извиняват отсъствията на учениците по болест преди мед. документ или извинителна бележка от родителя.
 7. Пазят удостоверенията до приключване на учебната година.

 Раздел V

 З А С

 

Чл. 30. 1.  Подпомага директора в изпълнението на неговите задължения.

 1. Извършва компютърна обработка на заповеди, доклади и др.
 2. Отговаря за правилното водене на входящия и изходящ дневник, за кореспонденция.
 3. Изготвя справки възложени от директора.

                5.Обслужва ксерокса.

Чл. 31.1.Води училищната документация:

 • подготвя и предлага за подпис на директора служебни бележки, удостоверение, трудови договори, допълнителни споразумения, извършва машинописна дейност и подпомага организационната дейност на ръководството. Изпълнява функционалните си задължения съгласно длъжностната си характеристика.
 • като член на Комитета по условия на труд води дневник за отчитане на трудовите злополуки.
 • води личните досиета на служителите, като следи за сроковете на договорите и тяхното актуализиране.
 • Отговаря за подаването на навременна информация към НОИ, НАП, Бюрото по труда, Инспекция на труда и др.
 • Отговаря за първичната обработка на финансовите документи, водене на касовата книга, ведомостите за заплати на служителите и за тяхното съхранение в канцеларията си.
 • Длъжен е да следи и познава всички нормативни документи свързани с дейността му и системата на средното образование.

Чл. 32.1. Организира и контролира  работата на помощния персонал.

 1. Организира процеса на съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материални ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане.
 2. Изучава нуждите от горепосочените предмети и оформя поръчки и организира закупуването им.
 3. Съхранява стоково-материални ценности съобразно техните свойства води и поддържа картотеката им и ги предава за палзване въз основа на установения ред като контролира целесъобразното им използване. Отчита движението на стоково-материални ценности по номенклатура и обем и носи имуществена отговорност.
 4. Контролира за изправността на системите за осветление, отопление, вентилация и прави предложение пред ръководителя на учебното заведение за отстраняване на авариите, като търси най-икономичния начин за отстраняване на възникнала авария. Организира ремонта на помещенията и осъществява контрол върху качеството на провеждането и приемането на изпълнените ремонтни работи. Следи за изправността на телефонните връзки, организира обслужването на съвещания. Дава указания  по охрана и безопасност на труда и при нужда действа с наличните пожарни средства и съоръжения. Разработва програми за инструктаж и инструктира непедагогическия персонал по БХТ на работните места.

Раздел VІ

 

ПРИСЛУЖНИК  ЧИСТАЧ

 

Чл. 33.ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Извършва редовно и качествено почистване на класнете стаи, учебни кабинети, коридори, фоайета, сервизни помещения и други                                                                           /подове, врати, прозорци и др./ дворни места, физкултурен салон, съгласно определената от ръководителя на учебното заведение площ. Следи за повредите в различните помещения и уведомява домакина за тях, подпомага учителите и персонала в учебното заведение при пренасяне на учебно техническите средства и инвентар. Спазва инструктажите за БХТ. Явява се в изряден външен вид. Носи специално работно облекло.Оказва съдействие на дежурните учители и охраната. Държи се вежливо с учениците, персонала и посетителите. При забелязване на нередности в сградата и в двора на училището известява ръководството.

Пази авторитета на училището.

Няма право да  закъснява или да напуска преждевременно работното си място. Изпълнява задълженията си в определения район в сградата и двора на училището.

Подчинен е пряко на ЗАС на училището.

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН   РЕЖИМ

 

Чл. 34. Осъществява се на входа на училището от шофьорите на училищните автобуси по график. На всички външни и непознати лица се изисква карта за самоличност и информация за целта на посещението.

Учениците могат да влизат в сградата на училището   най-рано в 7.00 часа.

Начало на учебните часове   -  8.00ч.

 

              Продължителност на учебния час  -1 и 2 клас   по 35минути

 

                                                                             3 и 4 клас  по 40минути

 

                                                                             5  - 7 клас  по 40минути

РАБОТНО  ВРЕМЕ

 

за учебната 2020/2021 година

 

 

 1. ДИРЕКТОР  - 7.30  -  12.00 ч.

                                                                                          12.00 -  12.30 ч. – почивка

                                                                                          12.30  - 16.00 ч.

 

 1. УЧИТЕЛИ                                 -  7.30  - 13.00 ч.   

                                                                                          13.00 -  13.30 ч. – почивка  

                                                                                          13.30 -  16.00 ч.

 

 1. УЧИТЕЛИ в ЦДО    -   9.30  -  11.00ч.  

                                                                                           11.00  -  11.30ч. – почивка     

                                                                                           11.30  -  18.00ч. 

 

 

 1. ЗАС     -  7.30  -  12.00 ч.

                                                                                          12.00 -  12.30 ч. – почивка

                                                                                          12.30  - 16.00 ч. 

 

 1. ХИГИЕНИСТ:

І-ва смяна  -  6.00  -  10.00 ч.                           ІІ-ра смяна  -  6.30  -   7.30 ч.  

                        10.00 -  14.00 ч. – почивка                                 7.30 -  11.00 ч. – почивка

                        14.00  - 18.00 ч.                                                   11.00  - 18.00 ч.

 

 

 1. ОГНЯР: летен период                                         зимен период

            /ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х/                                 /ХІ, ХІІ, І, ІІ, ІІІ/

                    6.00  - 12.00 ч.                                            5.00  - 11.00 ч.

                  12.00 -  14.00 ч. – почивка                       11.00 -  13.00 ч. – почивка

                  14.00  - 16.00 ч.                                          13.00  - 15.00 ч.

 

 

 1. ШОФЬОР

               ГРАФИК                                                                  

     6.30 ч. -    8.00 ч. извозване                                   

     8.00 ч. -   9.00 ч.  почивка                                     

     9.00 ч. -  13.00 ч. дежурство портал                   

   13.00 ч. - 15.30 ч.  почивка                                   

   15.30 ч. - 16.30 ч.  почиств. на автоб.                 

   16.30 ч. - 18.00 ч.  извозване   

7.УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

        Дежурни:   Учителите в ЦДО и хигиенист

ГЛАВА  ШЕСТА

 

ОТПУСКИ

Чл. 37.  /1/  Основен  платен годишен отпуск:

 1.   педагогически персонал   - 48 работни дни
 2. непедагогически персонал - съгласно член 155 от КТ
 3. по-големи размери се уговарят в КТД

            /2/. Служителите ползват  съгласно член 157 от КТ и :

 1. при встъпване в брак – 2 р.д.
 2. при кръводаряване – 2 р.д.
 3. при смърт на роднина по права линия – 2 р.д.
 4. когато е призован в съд като свидетел или вещо лице

             /3/. Заплащането на тези дни се регламентира от КТ – член 157, ал 2

 

ГЛАВА  СЕДМА

 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл. 38. Виновно неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Служителят се наказва по преценка на работодателя, след като са приети писмени обяснения.

              /1/ . За нарушения на трудовата дисциплина се считат  предвидените в КТ  нарушения – член 187, т.1 – 10.

              /2/ . Налагат се наказания според КТ – член 188, т.1-3 като се има предвид критериите по член 189, ал.1 и 2.

     За всички неуточнени въпроси ПС взема конкретни решения.

 

                                                    УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

            За да може да се работи  пълноценно, учениците трябва да спазват следните правила за поведение в столовата:

              1.Не говорят на висок глас в столовата и не пререждат.

              2.Взимат храна само за себе си –сервирането на други забавя сервирането.

               3.Почистват и отсервират веднага след като са  се нахранили.

 

ПРАЗНЕНСТВА  И  ЕКСКУРЗИИ

            Празненствата и  екскурзиите в училище се провеждат при спазване на  определени правила:

               1.На празненствата и екскурзиите присъстват всички, поканени от училищното ръководство.

                2.Ако отсъстват от учебни занятия в деня на празненството не присъстват и на самото празненство.

                 3.Екскурзиите се провеждат според указания.

                 4.Наказаните ученици не участват в празненствата и екскурзиите.

 

ПРОБЛЕМИ  И  ОПЛАКВАНИЯ  НА  УЧЕНИЦИТЕ

           Учениците отправят своите оплаквания и проблеми към:

                  1.Класния ръководител и учителите в ЦДО.

                  2.Ученическия  и педагогически съвет.

                  3.Директора.

                             

 

 

Сподели: