Понеделник 15, Юли 2024г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

с.Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03718 22 66    e-mail: ou_voivodovo@abv.bg

*********************************************************************************

 

 

Входящ номер ……… /………………..

ДО

ДИРЕКТОРА  НА

ОУ „Христо Ботев“

с. Войводово, общ. Хасково

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на дубликат на

 

………………….……………………………………….…………..…………………..…………..

вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

от …………………..………………………..…….…………………………………………………..

име, презиме, фамилия

завършил ………………………………………….………………………………………………….

клас, етап, степен на образование

…………………………………………………………………………………………………………

профил, професия, специалност

през учебната ……….…./……………….. година в ………………………………………………. ……………………………………………………………………………….……………………..….

            вид, наименование и местонахождение на институцията

………………………………………………………………………..…….…………..………………

Издаването на документа се налага поради следните причини: ………….…….…………………

…………………………………………………………………………………………………………

Приложени документи:

…………………………….……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………..

За контакти: телефон ……………….…..........……., е-mail …………………………………………

Пълномощно № …………………………………………………..……………………………………

на ……………………………………………………………………………………………………….

име, презиме, фамилия

 

 

  Дата: …………………….

   гр./с……………………..                                            Подпис: ………………….……        

                                                                                                        ………………….……

                                                                                                                                     /име, фамилия/

 
Сподели: