Събота 13, Април 2024г.

  МЕРКИ

 ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с.ВОЙВОДОВО

 2022/2023

 

 Мерките за повишаване на качеството на образование в ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ –с.Войводово са приети на заседание на ПС с протокол № 8 /08.09.2022г.

 

 

Управление на качеството на образование е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата.(Чл.271 ал.1от ЗПУО)

Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в работата на детските градини и училищата се извършват при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. (Чл.271 ал.2 от ЗПУО)

 1. ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.(Чл.3 ал.1от ЗПУО).

Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи.(Чл.3 ал.2 от ЗПУО):

 • единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;
 • ориентираност към интереса и мотивацията на детето и на ученика към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
 • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
 • запазване и развитие на българската образователна традиция;
 • хуманизъм и толерантност;
 • съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 • иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 • прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;
 • автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
 • ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

1.1. Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му:

 

 • Да се поддържа динамичен училищен сайт с актуална информация за дейността на училището за учебната година с архивиране на предходните.
 • Да се използват електронни информационни средства за популяризирането на използваните добри практики в обучението и възпитанието на учениците.
 • Да се изготвят различни рекламни материали (брошури, информационни табла, постери и др. )
 • Да се създаде ефективна  PR комисия отразяване на всички изяви на учениците, изготвяне на периодична информация за успехите, актуализиране на сайта на училището, заснемане и представяне на нашите ученици, други инициативи, свързани с популяризирането на работата на всички в училище. 

1.2.Осигурена достъпна архитектурна среда

 • Да се поддържа осигурените ресурсни кабинети.

1.3. Наличие на модерна материално-техническа база (Чл.284 ал.1 т.1от ЗПУО)

 • Да се поддържат в отлично състояние компютърните кабинети и наличната техника в класните стаи;
 • Да се поддържат в отлично състояние техническите средства, подпомагащи работата на учителите (принтери, скенери).

1.4. Административно обслужване

 • Административното обслужване да позволява бърз и надежден достъп до информация .
 • Да предлага полезни и лесни за използване инструменти – бланки, формуляри, система за обратна връзка;
 • Да се използват и различни форми на ИКТ;

1.5. Да се осигурят възможности за образование и обучение в различни форми - дневна и самостоятелна.(Чл.106 ал.1;Чл.112 ал.1от ЗПУО)

 • Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 • Акцент върху грамотността (български език и математика).
 • Създаване на условия за изяви  на  учениците.
 • Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
 • Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.
 • Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки ученик и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал.(Чл.5 ал.5от ЗПУО) Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 • Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици.

 

 • Изграждане на ефективна система за вътрешно оценяване и въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване. (Чл.119 ал.1 т. 1 и т.2 от ЗПУО)

Оценяването е процес на установяване  и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. (Чл.117 ал.1 от ЗПУО).

Основните цели на оценяването са (Чл.117 ал.2 от ЗПУО):

 • диагностика на индивидуалните постижения и напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите в които има нужда от подкрепа;
 • мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

 

1.7.Да се осигури равен достъп за образование и обучение на ученици от уязвимите групи.(Чл.3 ал.3 от ЗПУО)

 • Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
 • поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал;
 • използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;
 • извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

 

1.8.Удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи ученици.

 • Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в извънкласни форми, ЗИП и СИП.
 • Изграждане на подходяща среда за даровити и изоставащи ученици чрез активното съдействие на педагогическата колегия.
 • Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.
 • За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.

 

1.9.Предотвратяване на преждевременното напускане на училище

 • Повишаване качеството на обучението и създаване на интерес към образованието, чрез осигуряване на условия за интерактивно учене (симулации, решаване на казуси, участие в проекти, експерименти, беседи, дискусии, дебати);
 • Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното сътрудничество с учителите за увеличаване на мотивацията за учене сред учениците;
 • Наблюдение на отсъствията на учениците и причините за допускането им, както и поведението с цел недопускане на тормоз и насилие;
 • Повишаване на квалификацията на учителите за работа с ученици в риск;
 • Засилване на връзката между учителя и ученика, основаваща се на взаимно доверие и уважение;
 • Активна работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви. Провеждане на индивидуални разговори с учениците в риск, както и с техните родители. Осъществяване на своевременна връзка с други заинтересовани лица и институции;

 

1.10.Взаимодействие с родителската общност  и бизнеса в региона.(Чл.208;Чл.209 от ЗПУО)

 • Повишаване на уменията за работа с родители;
 • Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители;
 • Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:
 • Да се срещат с класния ръководител и учители по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • Да участват в родителските срещи;
 • Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 • Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 • Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;
 • Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • Правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • Присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.
 • Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 • Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:
 • За успеха и развитието на учениците в образователно -възпитателния процес;
 • За спазването на училищната дисциплина;
 • Уменията за общуване с учениците и учителите;
 • Интегрирането им в училищната среда;
 • За посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • За отсъствията на ученика от учебни часове,
 • Когато започне процедура за налагане на наказание;
 • Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

 

 1. 2.ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

2.1. Функционираща вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището.(Чл.272 от ЗПУО)

 • Да се разработи вътрешна система за осигуряване на качеството и тя да функционира ефективно – отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството.
 • Да се създаде механизъм за ранно предупреждение за различни рискове, който функционира ефективно, перманентно и координирано.
 • Да се създаде механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството
 • Да се проведе измерване на постигнатото качество чрез самооценяване
 • Да се осигури висок дял на учебните програми за избираеми и факултативни часове, съобразени с възможностите и желанията на учениците.

2.2. Да се осигури педагогическият персонал с квалификации, съответстващи на изискванията към обучаващите, определени в ДОС за придобиване на квалификация по професия.(Чл.221 ал.1 и ал.2 от ЗПУО)

 • Да се мотивират учителите за участие в различни форми на допълнително и продължаващо обучение, включително и чрез мобилност в друга страна;
 • Да се създава атмосфера и стимули за повишаване на личната мотивация на учителите в тяхната ежедневна работа.

 

2.3. Да се осигурят условия за интерактивно обучение и учене - ползване на мултимедия и интернет; прилагане на интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии).

 • Проектна дейност на ПИГ  - да се организира годишен училищен форум за представяне на проектната дейност на всички групи – ПАНАИР на знанието.
 • Екипни дейности със състезателен характер.

2.4. Организация и планиране на урока

 • При планиране на урока, учителите да проявяват гъвкавост и творчество и да разбират необходимостта от промени в плановете си,за да отговорят наобразователните потребности на групи или отделни ученици(изоставащи,напреднали).
 • Учителите да използват разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците.
 • Учителите да имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на знанията,уменията и компетентностите на учениците и те да са запознати с тях.
 • Учителите да оценяват ритмично постиженията на учениците в съответствие с Наредбата за оценяване, да проверяват прецизно писмените работи, да отстраняват грешките, да ги оценяват и да поставят аргументирана рецензия. Да съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година.

2.5. Да се стимулират учениците за участие в състезания, олимпиади и конкурси.

2.7. Педагогическо взаимодействие „училище – семейство“

 • Родителите да бъдат запознати с учебните планове, ДОС, национални изпитни програми по класове;
 • Родителите да са информирани за планираните извънкласни дейности и чрез училищния сайт, да се стимулира техният интерес и участие в организирането и провеждането им.

2.8. Училището  активно да участва в процеса на взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието, за модернизиране на материално-техническата база на училището и др.

 

 1. ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
 • Да се създаде индивидуален облик на всяка класната стая: удобни и подвижни чинове за работа с възможност за разместване за нуждите на конкретните педагогически цели, обособени дидактически кътове, свързани с игрите и ученето на децата, кът с книги за четене, исторически кът;
 • Да се създаде атрактивен облик на коридорите и фоайето – произведения на изобразителното изкуство, детско творчество, снимки на ученици, алея на успехите;

 

Сподели: