Четвъртък 30, Май 2024г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Основно училище „Христо Ботев“ с.Войводово, общ.Хасково

тел.03718 2266; e-mail:ou_voivodovo@abv.bg

 Форми на обучение

 Училището организира дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение и други допустими по ЗПУО при необходимост.

В самостоятелна форма имат право да се обучават лица, неподлежащи на задължително обучение.

В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми /самостоятелна и индивидуална/ обучението се организира за отделен ученик.

Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 8,00 ч. и 18,00 ч. в учебните дни. Редът и условията за приемане на ученици в дневна форма се определят при спазване на разпоредбите на ЗПУО.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

 1. Учениците в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма, както и даровити деца в задължителна училищна възраст, които могат да се обучават в самостоятелна форма след решение на ПС;
 2. Лица, навършили 16-годишна възраст;
 3. Ученици с наложено наказание: „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“;

 

Учениците в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити в 3 сесии: редовна и две поправителни. За една учебна година ученик в самостоятелна форма на обучение може да завърши един клас.

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение:

 1. Подаване на заявление до Директора на училището с приложено копие от документ за успешно завършен предходен клас.
 2. Разглеждане на заявлението: на ПС – за ученици под 16-годишна възраст; от Директора – за ученици, навършили 16-годишна възраст.
 3. Издаване на заповед за приемане на ученика в самостоятелна форма на обучение; издаване на заповед за определяне на училищни комисии за организация и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, в която са разписани задълженията на комисиите. Прилага се и утвърден от Директора график.
 4. Оповестяване на графика на определеното в заповедта място в училището за информация на учениците; предоставяне на учениците на конспекти на учебното съдържание по съответните учебни предмети; изготвяне на изпитни билети по конспектите и на критерии за оценяване и одобряването им от директора; изготвяне на протоколи за дежурство при провеждане на писмен изпит.
 5. Оценяване на изпитните работи и вписване на аргументирана рецензия, подписана от двамата оценители; изготвяне на протоколи за резултатите от изпитите; вписване на резултатите от изпитите в съответната училищна документация.
 6. Издаване на удостоверение за завършен клас.

 

Индивидуална форма на обучение се организира за:

1.ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;

2.за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

В случаите по т.1 училището може да организира индивидуално обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 часа учебни часа седмично. Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Ред и условия за приемане на ученици в индивидуална форма на обучение:

 1. Подаване на заявление до Директора на училището с приложено копие от документ за успешно завършен предходен клас, медицински документи, удостоверяващи заболяването.
 2. Разглеждане на заявлението на ПС.
 3. Издаване на заповед за приемане на ученика в индивидуална форма на обучение.
 4. Изготвяне, съгласуване с родителите и утвърждаване от Директора на индивидуален план за обучение.
 5. Изготвяне на седмично разписание на часовете.
 6. Текущи изпитвания – ритмично, при съобразяване със здравословното състояние;

 

Минимален задължителен брой текущи оценки - съобразно броя часове, с които се изучава учебния предмет;

Предвидени изключения - за ученици с нарушена моторика на горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания

 1. Издаване на удостоверение за завършен клас.

 

Красимира Димитрова.........................

Директор на ОУ „Христо Ботев“

с.Войводво, общ.Хасково

Сподели: