Четвъртък 30, Май 2024г.

Годишна училищна

програма за целодневна организация на учебния ден 

на      ОУ « ХРИСТО БОТЕВ»

 

с.Войводово, общ.Хасково

 ЗА УЧЕБНАТА  2022 2023 ГОДИНА

 Приета на заседание на педагогическия съвет с протокол № 8 / 08.09.2021г.,  утвърдена със заповед № РД14-327/ 09.09.2022 г. на директора на ОУ „Христо Ботев “, с. Войводово, общ. Хасково

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

                        Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена на основание чл.19 ал.1 от Наредба10 за организация на дейностите в училищното образование. Редът, условията и начинът на сформирането и организирането ОУ „ Христо Ботев“, с. Войводово, общ. Хасково се осъществяват съгласно ЗПУО  чл.19, ал.1 от проекта за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и ДОС за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Съгласно чл.17 ал.3 от Наредба10 за организация на дейностите в училищното образование целодневната организация на учебния ден се осъществява при условията, определени от държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.

 

ІІ.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

               Програмата е предназначена за подобряване на целодневна организация на учебния процес в  училището, в съответствие с неговата специфика и конкретни потребности. Програмата включва всички дейности в полуинтернатните групи в средищното училище за постигане на качествен образователно- възпитателен процес.

 

ІІІ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

 Организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане на интересите,  отчитане на възможностите и във връзка с възрастовите особености на учениците,  развиване и усъвършенстване на знания,  умения,  навици и отношения.

Полуинтернатните групи създават предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни социални,  етнически и културни общности.  Личността на ученика се развива всекидневно в мултикултурна и конкурентна среда чрез учебни и творчески дейности.

            Възпитателната работа в ГЦО е подчинена на общите цели на училището, но същевременно е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочени и към осмисляне на свободното им време.

 ІV. ЦЕЛИ

 

 • Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в полуинтернатните групи от І до VІІІ клас при зачитане на интересите и отчитане на възможностите за личностното развитие на децата;
 • Развитие на творческите способности на учениците;
 • Интеркултурно образование и възпитание;
 • Създаване на условия за допълнително творческо развитие на детето;
 • Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области;
 • Мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности.
 • Демонстриране от учениците на професионални знания, умения и компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на избраната професия.
 • Да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява;
 • Да се създават условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области;
 • Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
 • Да се осигури качествено обучение по всички учебни предмети от учебната програма;
 • Да се научат децата да работят в екип;
 • Да се стимулират децата да откриват света учейки , да изразяват свое мнение и да ги поощрим в търсенето на самостоятелни изяви;
 • Да се помогне на децата,които срещат затруднения по определен учебен предмет,чрез индивидуална работа и чрез консултации от учителите-специалисти по различни учебни предмети;
 • Да се формират у децата чувство на отговорност и дисциплина
 • Да се създаде и развие у децата навици за самостоятелен труд и работа в екип
 • Да се изградят умения и навици за ефективна организация на самостоятелна учебна дейност
 • Да се развие у децата чувство за толерантност и търпимост
 • Да се направи всичко необходимо за добра почивка и физическа активност на децата, чрез забавни спортни игри и занимания по интереси

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 Утвърждаване на средищните училища като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа;

 • Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
 • Подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
 • Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците, които идват от чужбина чрез: създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
 • Създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
 • Повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”;
 • Увеличен брой ученици, посещаващи полуинтернатните групи;

 

VІ. ЗАДАЧИ

 

1.Разясняване правилата за посещение и задължително поведение по време на следобедните занимания

2.Проучване на индивидуалните възможности на учениците

3.Работа с учебник и учебни помагала

4.Създаване на благоприятна атмосфера в групата с цел максималното развитие на способностите на всички ученици

5.Обогатяване и усъвършенстване на формите за индивидуална и групова работа по време на самоподготовка

6.Всяка дейност да завършва с оценка на извършената работа чрез метода на поощрението

7.Прилагане на индивидуален и диференциран подход към децата,съобразно възрастовите и индивидуални особености на развитие

8.Дейностите ,провеждани в заниманията по интереси, да спомагат за нравственото и естетическо възпитание на учениците, а също и за усъвършенстване навиците им за работа в екип

9.Провеждане на игрови и образователни дейности със занимателен характер

10.Усвояване навици за самоподготовка и изграждане на учебен дневен режим,включващ:

 • 2 часа самоподготовка
 • 2 часа занимание по интереси
 • 2 часа организиран отдих

11.Възпитателна работа с групата

 • Изграждане на добри междуличностни отношения в групата
 • Организация и сплотяване на групата-отговорници докладват за домашните работи и проблеми в групата
 • Здравно възпитание-състезания, щафетни игри и др.

12.Взаимодействие с учители

 • Получаване на постоянна информация за успеваемостта на учениците по отделните учебни предмети
 • Информиране на учителите за постиженията на всеки ученик

13.Взаимодействие с родители

 • Получаване на навременна информация за успеваемостта на учениците и тяхното поведение,както и даване на информация на всеки родител
 • Формиране на чувство за съпричастност към живота на групата
 • Активно включване на родителите в преодоляването на възникнали проблеми в групата

 

VІІ. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ І ДО VІІІ КЛАС

 

1.Организационни дейности по формиране на групата

 • Среща с класните ръководители,родители и ученици
 • Изготвяне на списък с учениците,които ще посещават групата
 • Провеждане на анкета,с цел проучване интересите на учениците

2.Изготвяне на годишни тематични разпределения за работа с групата

3.Системно обсъждане  на трудностите при усвояването на учебния материал с учители и ученици

4.Целенасочена работа за отстраняване пропуските при усвояване на учебния материал

5.Провеждане на беседи, свързани с нравственото,естетическото и трудовото възпитание

6.Изграждане на навици за приятелство и взаимопомощ в часовете на групата

7.Участие в родителски срещи организирани от класните ръководители

8.Осъществяване на системна връзка със здравния работник относно смущения здравословното състояние на учениците

 

Записване и отписване на учениците в ГЦО за ЦОУД

 • Записването на учениците в ГЦО става въз основа на декларации (заявления), подадени от родителите/настойниците на учениците.
 •  Броят на записаните ученици се коригира ежемесечно при записване или отписване на нови ученици в/от ГЦО, като промените в броя на учениците се отразяват считано от първо число на месеца следващ месеца на отписването/записването.
 • Записването се извършва в началото на учебната година, в началото на втория учебен срок или при преместване на ученик от друго училище.
 •  Отписването се извършва ежемесечно при отпадане или преместване на ученици от училището или при заявено желание от родителя за отписване от ГЦО.
 •  

Отсъствия

 • При отсъствие на ученик от часовете от блок А, В и С учителят поставя отсъствие в дневника на групата.
 • Уважителните причини за отсъствия:
  • при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;
  • до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;
  • до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.
 • За пътуващите ученици като уважително се признава и отсъствието след крайния час, след който пътуването им до къщи не може да се извърши в светлата част на денонощието и води до рискове за безопасността.
 • В случаите, в които ученикът има регистрирани повече от 20% отсъствия в ГЦО от общия броя часове, извън случаите на отсъствие по уважителни причини, учителят подава информация до Дирктора, с оглед предприемане на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия.
 1. Извозването на пътуващите ученици от съседни населени места се осъществява с училищните автобуси. Изпращането на учениците се осъществява от учителя на групата.

 

ІХ.СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  НА УЧЕНИЦИТЕ

 

І. ЦЕЛИ

1.Да се установи нивото на постигнатите образователни резултати, степента и качеството на обучение на учениците, включени в целодневната организация на учебния ден.

2.Да се проследи напредъкът на учениците в образователния процес.

Мерки за проследяване на резултатите

 • Проследяване резултатите на учениците по предмети в началото и в края на учебната 2016/2017 година, както и в началото на учебната 2017/2018година;
 • Провеждане на Педагогически съвет на тема”Ефективността на целодневната организация на учебния ден“;
 • Проверки на директора на часовете в ГЦО;
 • Провеждането на НВО на учениците като начин за измерване и извършване на мониторинг върху качеството на образование;
 • Тестове насочени към подпомагане на учебния процес на отделни ученици посредством идентификация на конкретни потребности от учене;
 • Участие на ученици в различни училищни, регионални и национални състезания,конкурси,изложби;
 • Отчитане на показаните резултати при усвояването на преподавания материал пред МО;
 • Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на учениците, формиране на практически умения и развитие на личността.
 • Ежедневна комуникация между класния ръководител и учител в ПИГ в начален етап и между учителите в ПИГ и учителите – специалисти в прогимназиален етап.
 • Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски резултати и напредналите от учителите и учителите в ПИГ.
 • Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 • Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и добро представяне.
 • Издигане равнището на езиковата подготовка с акцент върху грамотността.
 • Целенасочена квалификация на учителите за работа с деца билингви, деца от етнически малцинства и деца с девиантно поведение.

Дейности и критерии за отчитане на образователните резултати

 • Изготвяне на единни критерии и система за оценка на развитието на

учениците, посещаващи ГЦО. Доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

        Отг. учителите

 • Анализ на обучителните резултати – входно, междинно (в края на І срок), изходно (ВО), годишни резултати с предходна година.

        Отг.учителите в ГЦО в края на срока и в края на годината

 

 • Намаляване броя на безпричинните отсъствия, в следствие подобряване на дисциплината и мотивацията за учене

        Отг. Учителите в ГЦО

 

 • Изграждане на позитивна атмосфера в класните стаи, кътове по интереси, обогатяване на МТБ

Отг.учителите в ГЦО

 

Х.УСЛОВИЯ,ФОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ПИГ

От 15.09.2017 г.в ОУ”Христо Ботев” с.Войводово се обучават 74 ученици от І до VІІ клас и всички са обхванати в целодневното обучение.Сформирани са 2 ГЦО:

 

                                                                  

       ГЦО – І и ІV клас                                                       ГЦО –V,VI и VІІ клас

 

                                              

Седмичното разписание е изготвено в стандартния вариант –  А, В, С
 и има следното разпределение за деня:

 

 • Блок А - обяд, организиран отдих и физическа активност- 2 часа
 • Блок В - самоподготовка - 2 часа
 • Блок С - дейности по интереси - 2 часа

Обучението в училище се осъществява в дневна форма с едносменен режим. Учебните занятия се провеждат до обяд, а следобед - отдих, самоподготовка и занимание по интереси.

За учениците от ГЦО, които желаят да се хранят, е осигурено обедно хранене в  училищния стол.

 

ХІ.Дейности за популяризиране на целодневната организация на учебния процес.

 

1.Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и обществеността.

Отг. учителите в ГЦО по график

 

2.Популяризиране на добри практики от целодневна организация на учебния процес в „Дни на отворените врати”

Отг. учители в ГЦО по график

 

Реализиране на съвместни дейности с родителите – работилници, екоакции, спортни мероприятия и др.

Отг. учителите в ГЦО

3.Разширяване на партньорството и взаимодействието между училище, родителска общност и социални партньори.

Отг.Директор, учители в ГЦО

Организиране не изложби с изделия, изработени в часовете за дейности по интереси.

Отг. учители в ГЦО периодично

 

4.Изработване на табла със снимки, постери, проекти в коридорите и стаите.

Отг. учители в ГЦО периодично

 

 

Часовете в ГЦО се водят с учениците с продължителността на учебни часове в съответствие с чл. 7, т.7 от Наредба 10 от 01.09.2016 г.

Нормата преподавателска заетост на учителите в ГЦО се отчита в астрономически часове, които включват освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт, също и други дейности с учениците, свързани с:

- подпомагане процеса на самоподготовка на децата и учениците чрез консултации;

- формиране на социални умения у децата и учениците;

- диагностициране и насърчаване постиженията на децата и учениците;

- работа по индивидуални образователни програми;

- прилагане на иновационни техники и методи на работа;

- дейности по опазване здравето и живата на децата и учениците;

 

Всеки ден учителят в ГЦО има  2 часа  допълнителна заетост по следните дейности:

 • Подготвителна работа за часовете по самоподготовка-осигуряване на тестове, задачи, пособия и консултации с учители;
 • Подготовка на материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете по дейности по интереси;
 • Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи и оперативки;
 • Работа с родители и участие в родителски срещи;
 • Организиране и участие на консултации с ученици;
 • Оказване на методична помощ и консултации на младши учител в ГЦО;
 • Участие в разработването на индивидуални образователни програми;
 • Работа при диагностицирането и насърчаването на постиженията на учениците;
 • Координиране обмяната на добри практики между учителите в ГЦО;
 • Планиране, организиране и участие в квалификационно – методическа дейност, свързана с учителите в ПИГ;
 • Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;

Учениците се извозват по направления, придружавани от учител в ГЦО .

 Педагогически изисквания при провеждане на организиран отдих и физическа активност:

Часовете от блок А

                     Часовете от блок А се провеждат в двора на училището и във стаите за отдих.

                     По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение.Това е лично време на ученика за „свободен избор” и за взимане на решения в полза на личностното удовлетворение. Свободните занимания допринасят за установяване на емоционални контакти, за формиране на социална зрелост.

Педагогически изисквания при провеждане на самоподготовката:

 

Часовете от блок В

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.           

За часовете по самоподготовка /блок В/, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигурени учители–специалисти. Директорът изготвя график за консултациите по време на самоподготовката, водена от учителите-специалисти по различните учебни предмети на учениците в ГЦО.

Ключови акценти:

- задачите на самоподготовката;

- самостоятелна работа на ученика, ефективно подпомагана от учителя и стимулираща активността му;

- в един час се организира самоподготовката по повече от един учебен предмет;

- добра комуникация между учителите в ГЦО и учителите, преподаващи предметите от ЗП/ЗУЧ и ЗИП/ИУЧ;

- провеждане на консултации от учители, преподаващи предметите от ЗП/ ЗУЧ и ЗИП/ ИУЧ;

- дидактически изисквания по време на самоподготовката;

Условия:

- създаване на спокойна и уютна, приобщаваща среда за работа;

- осигуряване на процеса с дидактични материали;

- място за провеждане на самоподготовката – класна стая

Дидактически изисквания:

- преди започването на часовете, учителите в ГЦО да правят преглед на преподадения учебен материал и връзка с учителите на съответните класове;

- да се учи  по едно и също време при строго спазване на моментите за почивка;

- да се степенуват по трудност  учебните предмети, включени в самоподготовката;

- да се усвоява и затвърждава учебното съдържание с разбиране;

-да се развие у учениците стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

-учениците старателно и коректно да написват домашните си работи и трайно да усвояват учебното съдържание;

         При самоподготовката учителят в ГЦО само контролира, като следи за качеството на работата на учениците, и спазва следните изисквания:

 • Да ги насочва и поощрява, като им припомни необходимото за справяне със задачата;
 • Да помага на ученика само толкова, колкото е нужно за да насочи ученика към по-нататъшна самостоятелна работа;
 • Да стимулира активността на ученика, като го насочи къде в учебните пособия може да направи справка.по този начин се създават умения за работа с учебник и самостоятелно справяне с трудностите;
 • Да се съобразява с индивидуалните качества на учениците;

 

Цели на самоподготовката:

 

 • Затвърдяване на учебното съдържание и автоматизиране на умения;
 • Пренос на знания в нови учебни ситуации;
 • Развиване на умения за учене и самостоятелно справяне с поставените задачи;
 • Формиране на положително отношение към учебния труд;
 • Разгръщане на творческия потенциал,въображението и познавателните интереси;
 • Стимулиране на любознателност и стремеж към изява;
 • Усъвършенстване на комуникативни способности и умението за общуване;
 • Максимално развиване на индивидуалните способности;

 

Часовете от блок С

Дейностите по интереси /ДИ/ се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и включват и занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП/ЗУЧ, ЗИП и СИП. Те имат за цел да провокират интереса на децата в области, различни от учебното съдържание. Тук учениците имат право сами да избират типични или нехарактерни за училището задачи, които да изпълнят до определено равнище и за определено време. Дейностите по интереси се обмислят предварително от възпитателя на групата. Акцентира се на актуални събития през годината, предстоящи празници и участия в различни конкурси.

Работата в  ГЦО е подчинена на няколко глобални теми:

 1. Наука
 2. Спорт
 3. Изкуство
 4. Гражданско образование
 5. Здравни беседи
 6. Празници и традиции
 7. Образователни и развиващи игри

Всички дейности при целодневното обучение се преплитат и допълват. Макар отдихът, самоподготовката и дейностите по интереси да се осъществяват независимо един от друг, те са взаимосвързани. Всяка от тях има своето място при планирането на образователно-възпитателната дейност и не бива, която и да е от тях да се изключва или заменя за сметка на останалите. Точното дозиране и разнообразяване на дейностите води до създаване на емоционална среда, в която ученикът е предпазен от умора, отегчение, скука.

Учителите в ГЦО, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед повишаване на  качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

Подкрепящата роля на учителят в ГЦО изисква създаване на педагогически технологии, съобразно спецификата на училището и  включват организирането на:

ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави, език, бит и др.

  - симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на  основата на теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия /дебат/;

 - метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на „ предвижване " по учебния материал въз основа на термините;

 - кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки;

 - инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането;

 - рефлексия /самооценяване /;

 мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения;

- други иновативни методи и подходи

В случай на необходимост възпитателят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 в разпределението и се одобряват от директора на средищното училище.

 За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5 от разпределението се изготвят заявки от възпитателя до директора на училището и от директора на училището до РУО.

 

      Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в средищните училища се вписват в следната училищна документация:

 - Списък-образец 1;

 - Седмично разписание на часовете в училището;

- Годишния план за дейността на училището;

- Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

- Книгата за преподадения учебен материал /часове в ГЦО /;

- Дневник на ГЦО;

 

ХІІ. Резултати от изпълнението на програмата

 • Утвърждаване на целодневното обучение в Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.
 • Повишаване на  резултати на НВО спрямо предходни години;
 • Ограничаване на отпадането на ученици подлежащи на задължително обучение до 16 годишна възраст;
 •  Повишено качеството на образователно-възпитателния процес;
 •  Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане на положителна нагласа към образованието;
 •  Обновена материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за работа и обучение;
 •  Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности чрез позитивно въздействие върху личността на ученика и включване във всекидневна мултикултурна и конкурентна среда при упражняване както на учебни, така и на спортни, развиващи, възпитаващи дейности и занимания по интереси;
 •  Осъвременен литературен фонд и осигурени образователни и занимателни игри;
 • Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството;
 •  Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби;
 • Засилен интерес от страна на ученици и родители към целодневната

организация на учебния процес.

           

 

 

 
Сподели: