Четвъртък 30, Май 2024г.

МЕХАНИЗЪМ

ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл.1.Настоящият механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и на образователните затруднения на учениците се изготвя на основание чл.14 т.4, чл.54, чл.55, чл.56, чл.57 и чл.58 от Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ (Твоят час).

Чл.2.Механизмите зе идентифициране на индивидуалните интереси и обучителните затруднения на учениците са част от механизма за идентифициране на извънкласните дейности. /чл.54 ал.2 от Инструкцията/

Чл.3. Училищният механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и на образователните затруднения на учениците се разработва за всяка учебна година. Чл.4.Механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси на учениците за включването им в дейности по интереси:

1.Провеждане на анкетно проучвание члез Анкетна карта /Приложение 4 от Инструкцията/ за идентифициране на индивидуалните интереси на учениците – попълване на анкети от учениците и подпосването им от ученика и родителя;/чл.56 от Инструкцията/

2.Обобщаване на анкетите - идентифициране и определяне индивидуалните интереси на учениците за включването им в дейности по интереси в срок до 12 октомври /чл.56 ал.2 от Инструкцията/;

3.Провеждане на индивидуални и групови разговори, беседи и др. с ученици, учители и родители;/чл.55 т.2 от Инструкцията/

4.Разработване на критерии за избор на ръководители на извънкласните дейности./чл.55 т.3 от Инструкцията/

5.Изготвяне на списък с извънкласните дейности./чл..55 т.4 от Инструкцията/

Чл.5.Механизъм за идентифициране на образователните затруднения на учениците:

1.Потребностите на учениците за включването им в дейности за преодоляване на обучителни затруднения се идентифицират с проучване чрез Индивидуална образователна карта /Приложение 5, раздел А и Б от Инструкцията/;

2.Анкетното проучване по т.1 се организира от директора на училището;

3.Обобщават се потребностите от попълнените Индивидуални образователни карти.

4.За целите на проекта учениците с обучителни затруднения се определят по следните критерии:/чл.57 ал.2 от Инструкцията/

а/повтаряне на класа;

б/ниски образователни резултати и слаби оценки;

в/социални фактори;

г/преустановено изплащане на месечни помощи за дете;

д/слаби резултати от външното оценяване;

е/допуснати над 10 отсъствия по неуважителни причини;

ж/други причини – временни неуспехи по определен учебен предмет; ученици, които по здравословни причини са отсъствали продължително време от училище; други фактори по преценка на училището, оказващи влияние върху успеха и мотивацията на учениците

Чл.6. При разработването на училищния механизъм се отчитат спецификите, свързани с: /чл.55 ал.2 от Инструкцията/

1.индивидуалното развитие на ученика, неговите силни страни и/или обучителни затруднения;

2.социалната и семейната среда на ученика;

3.миналия опит на ученика в извънкласни дейности;

4.съответствието между потребностите и желанията на ученика и възможностите на училището.

 

 

Сподели: