Събота 13, Април 2024г.

 

                

                                              СТРАТЕГИЯ

       ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „Христо Ботев“ село Войводово общ.Хасково                       

2020 – 2024 г.

Настоящата Стратегия е одобрена от Обществения съвет на 04.09.2020 г. /съгласно чл.269, ал.1, т. 1 и Приета на заседание на Педагогическия съвет на  07.09.2020 г./съгласно чл.263, ал.1, т.1 на Закона за предучилищното и училищното образование.

 1. Общи положения, история, статут.

Нормативна основа НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА:

 1. СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ, „ЕВРОПА 2020”
 2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА и НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ
 3. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
 4. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.
 5. НАРЕДБА за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 2016
 6. Наредба за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование, 2016
 7. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, 2016 г.
 8. Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 08.12.2015 г.издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.95 от 8 декември 2015 г.
 9. Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 10. Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 11. Наредба № 6/11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
 12. Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г., издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.94 от 4 декември 2015 г.
 13. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот
 14. Национална референтна рамка.
 15. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 16. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности /Стандарт за приобщаващо образование/
 17. Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета Дейности за периоди 2004-2007
 18. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009
 19. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.
 20. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата
 21. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
 22. Регионални приоритети на средното образование.- Чл. 196. ЗПУО
 23. Общински политики в средното образование.- чл.197 от ЗПУО.
 24. СПЕЦИФИКАТА НА КОНКРЕТНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ СТАНДАРТА ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ.

 Стратегията за развитие на ОУ „Христо Ботев“ с.Войводово, община Хасково обхваща периода от 2020 до 2024 година, като се актуализира на четири години или при необходимост.

Училището има дългогодишна история. В него се обучават 78 ученика от 1 до 7 клас. Обучават се от 12 педагогически специалисти. Съгласно промените в  чл.31, ал.1 и ал.3, чл. 39 и чл.311, ал.2, от ЗПУО и възможността за училищна автономия при избора на наименование /чл.28,ал.2,/ – ОУ „Христо Ботев“ не променя наименованието си и остава със статут на  средищно общинско училище. За развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му  в училището са сформирани  клубове по интереси. Училището работи в партньорство с Обществен съвет, Ученически съвет и Синдикална организация към СБУ и КТ Подкрепа, както и с органите на местната власт и неправитeлствени организации.

 1. АНАЛИЗ

Социално-икономически анализ:

 1. Основни предизвикателства пред българската образователна система и ефективни начини за справяне с тези предизвикателства на ОУ „.Христо Ботев е образователната реформа в България. Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и стремглавото навлизане на информационните и комуникационни технологии в човешкия живот. Единствен начин за справяне с предизвикателствата пред ОУ „Христо Ботев“ е изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.

       Ключовите компетентности, които учениците в ОУ „Христо Ботев“ трябва да овладеят, като комплекс от взаимосвързани знания, учения и нагласи или отношения, необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им гражданска позиция, намират своето място в изучаването на общообразователната подготовка. ОУ „Христо Ботев“ предприема политики и мерки за подготовката на учениците за участие в социалния живот и пригодността им за реализация на пазара на труда като ги ориентира към професионална реализация за продължаване на средното образование в профилирани и професионални гимназии за овладяване на компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот. Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство – осигуряването на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, като  процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. В контекста на приобщаващото образование ОУ „.Христо Ботев“ дава ясен знак за хуманизъм и толерантност, тъй като дава възможности  в него да се интегрират ученици със специални образователни потребности /СОП/ от 1 до 7 клас.

  Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е приобщаването на родителите като активни участници в образователния процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие в обществени съвети. Първото заседание на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев.“ е проведено на 16.01.2017 година..     Автономията на училището да разработва училищни учебни планове, учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците е истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода, и отговорност, защото резултатите от избора стават известни след години. В този контекст училището поема предизвикателството да разработва интердисциплинарни учебни програми, свързани с природните и обществени науки, новите технологии и чуждите езици, в резултат на които да се подобрят резултатите от ученето по съответните учебни предмети

        Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в задължение. В ОУ „Христо Ботев“ квалификацията и кариерното развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по специализирани международни и национални програми и повишаване на компетентностите на конкретния педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика. То е насочено и към напредъка на децата и учениците. Очакванията са тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване алтернативни източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи.

Демографска характеристика:

      ОУ „Христо Ботев“ е с дългогодишна история.. От 1961 година то се помещава в настоящата сграда. Училището се намира в село Войводово, община Хасково, област Хасково. В него се обучават 78 ученика в дневна форма на обучение, и 1 ученик с самостоятелна форма. Етническият състав в училището е смесен – ученици от ромски и турски етнос. В ОУ „Христо Ботев“ работят 13 педагогически специалисти, от които – директор, , главен учител,10 старши учители и 2 учители. Непедагогически персонал – 6 души – главен счетоводител, ЗАС, 1чистач, общ работник . шофьор и  медиатор.

По отношение членството в Европейския съюз:

 • Нарастват изискванията към институциите и ОУ „Христо Ботев“ предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството в образователната институция;
 • Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми /алтернативни източници на финансиране;
 • Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“).

По отношение на системата на училищното образование:

 • ОУ „Христо Ботев“ предприема мерки за отпадащите ученици чрез изработване  и приемане на  Програма за ранното напускане на учениците от училище като се поставят приоритети, свързани с превенция от отпадане на учениците в задължителна училищна възраст;
 • Ниска мотивация за учене. Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на образованието.
 • Приоритет на реформата е ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.
 • Преодоляване на пречките пред ученето училището смята да постигне чрез реализиране на дейностите в Програмата за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 • В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
 • Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език. За постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към писмената реч при усвояването на българския език, училището предприема редица инициативи – състезания и конкурси, в които ежегодно да се включват над 20 участника.
 • Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите. Клубовете по интереси, правят възможен интерактивния образователен процес в училището.
 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование са ръководните начала за ефективното управление на образователната институция.
 • Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.

SWOT АНАЛИЗ

*Слабите страни се залагат като дейности за постигане на оперативните цели.

 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ, тенденции и прогнози

ОБЛАСТ 1: „УПРАВЛЕНИЕ /МЕНИДЖМЪНТ/ НА ИНСТИТУЦИЯТА“

КРИТЕРИЙ 1:

 

Автономия по отношение на управление на делегиран бюджет

Липса на система от индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция

Автономия по отношение на училищни учебни планове и програми

Необходимост от адекватни училищни политики за развитието си в съответствие със ЗПУО./174,ал.2,ЗПУО/

Адекватно разработена система за финансово управление и контрол в публичния сектор.

 

 

Все още не са изработени:

 

– Механизъм за ранно предупреждение;

 

– Проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на образованието

 

КРИТЕРИЙ  2: ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Наличие на

 

1. Счетоводна политика на образователната институция

 

2. Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение

1. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната  институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО

3. Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции

2.  Слаба активност на учители при търсенето на възможности за финансиране чрез кандидатстване по проекти и програми

4. Система за двоен подпис

 

5. Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и извършване на разход.

3. Недостатъчни компетентности по владеенето на чужди езици за изготвяне на проектната документация /априкационни формуляри, отчетни форми, кореспонценция/

6. Инструкция за предварителния  контрол във връзка със завеждането и изписването на краткотрайни и дълготрайни активи

Тенденции:

 

–          Квалификация на педагогическите специалисти за разработване и управление на проекти;

 

–          Квалификация при овладяване на компетентности по чужд език /английски/

7. Работна инструкция за контрол върху общинската собственост.

4. Липса на процедури по постъпване извънбюджетни средства:и разходване на

 

-от дарения, спонсорства, , и др.

8.Разработване на бюджета  съобразно действащата нормативна база

 

9. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи. Училището прави тримесечни отчети, които публикува на интернет страницата си и представя своевременно  в РУО-Хасково.

 

10. Осигуряване на алтернативни източници на финансиране – чрез работа по проекти и програми.

 

11. Осигуряване на средства от наеми.

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЙ 3. И 5 КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

1.      Ръководен персонал

Наличие на квалифициран ръководен персонал – директор.

 

 Необходимост от повече приемственост и възможност за взаимозаменяемост.

Тенденции: осигуряване възможност за допълнителна квалификация

Прогноза: изпълнение на програмата за квалификация в образователната институция.

 

 

2.      Педагогически специалисти

Учители и учители в ЦДО:

– наличие на правоспособни учители по всички учебни предмети във всеки етап и в ЦДО 

–10 старши учители и 2 учители

– пета – 4

 

2. Недостатъчна чуждо езикова грамотност и липса на придобити професионално квалификационни степени.

Тенденции – включване на педагогическите  специалисти в по-голям брой обучения за овладяване на компетентности за чужди езици и за придобиване на ПКС.

Прогноза – разработване на училищна програма за квалификация, адекватна на нуждите на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил.

 

– добра система за библиотечно и информационно обслужване

2.1Тенденции – малък брой ученици.

Прогноза – запазва се тенденцията, недостатъчен брой часове по учебен предмет за сформиране на щат.

 

– Наличие на квалифициран и компетентен непедагогически персонал, отдаден на задълженията си в полза на развитие на учебното заведение.

3. Необходимост от повече приемственост, възможност за взаимозаменяемост;

 

 

Добра комуникация с ученици, родители и общественост.

 

-Функциите и отговорностите са разпределени според длъжностните характеристики.

 

                                                                                      

                         

 

 1. Квалификация.  

–  Реализиране на плана за вътрешна квалификация на 90% .

Реализиране на квалификационна дейност от външни институции спрямо потребностите на педагогическите специалисти на 50%.

Индикатори:

ü  брой учители повишили квалификацията си през последните 3 години с повисока степен на образование;

ü  брой преквалификации;

ü  други квалификации и специализации;

Тенденции – осигуряване на програми за квалификация и финансови средства за обезпечаване обучението на персонала през 2020-2024 година във връзка с получаване на необходимия брой кредити -16 на година, 48 за 4 годишния период на атестиране.

Прогноза – 2020-2024 година.

КРИТЕРИЙ 4. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Изработени:

1. Инструкция за вътрешна комуникация;

1.      Необходимост от привеждане номенклатурата на делата в съответствие със Стандарта за информация и документите.

2. Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда, Информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и документите.

2.      Необходимост от нови материални ресурси за поддържане на архивния фонд – осигуряване на електронни носители – дискове /двойно съхраняване  на информацията/

3. Поддържане и актуализиране на информационния поток в училищните библиотеки.

 

4. Привеждане на документите на институцията към промените в нормативната уредба съгласно ЗПУО и новите ДОС.

 

 

 

ОБЛАСТ 2: УЧИЛИЩНА СРЕДА

 

2.1.  Наличие на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда;

-Непрекъснато повреждане на чинове, столове и бели дъски.

Индивидуална среда на ученика:

Видеонаблюдението е  с достъп до всички точки на сградата и дворното пространство;

– охрана и сигурност – /училището като безопасно място/

– Необходимост от обезопасяване на малката открита спортна площадка.

– ежегодно обновяема материална база;

Необходимост от изграждане на нови оградни съоръжения на училищният двор.

– обновени мебели в кабинетите в голяма част от училищните кабинети;

– Саниране на училищната сграда.

– изградена   система за библиотечно обслужване и перманентно актуализиране на библиотечните единици;

 

– изградени клубове по интереси

 

 

Тенденции:

– Осигуряване на целеви средства /от проекти или програми и чрез финансовата подкрепа на Община Хасково/ за неоходимите ремонти.

– Да се осигурят достатъчен брой мултимедийни проектори и лаптопи, както и  подходящ софтуер за всяка класна стая.

 

Перспективи:

–          Обучение на педагогическите специалисти по всички учебни предмети за работа с електрони платформи.

2.2.  Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;

Показател –  Ученици:

Индикатори

ü  прираст на учениците:

ü  намалял брой

– Прираст на броя ученици

Привличане и задържане:

– намалял брой учении спрямо предишни години.

Показател – извънкласни дейности:

Индикатори:

ü  групи по интереси / по проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“/

публичност на дейностите /в сайта на училището

– Възможности за включване

Трудности:

ü   Адаптирането на учениците от ромски произход към правилата на училището довежда до сблъсъци на изисквания с вредни навици. Необходимо е да се намери баланс за избягване на социално напрежение.

 

ü  Въвеждането на системата на делегираните бюджети във всички средни училища довежда до редица проблеми в образователните институции като цяло. Финансовата автономия прави относително стабилна    финансовата политика, но намалелият брой ученици довежда до съкращаването на учители през последните десет  години.

 

ü  Трудностите във финансирането правят невъзможни високите изисквания към дисциплината на учениците, тъй като те злоупотребяват със зависимостта на училищата от средствата, които следват ученика.

 

Тенденции – Разработване на:

– Програма за осигуряване на равен достъп до образование;

– Програма за превенция на ранното напускане на училище;

– Механизъм за превенция на агресията и насилието;

– Актуализация на Етичен кодекс на училищната общност.

 

 

– Ежегодно отбелязване „Седмицата на гората”

– Участия в състезания по футбол.

– Изградени  клубове за дейности по интереси.

– Мобилност в дейностите във всички възрастови групи.

– Партньорство и сътрудничество с действащо училищно настоятелство и обществен съвет;

– Партньорство с НПО и институции на местната власт.

2.3.Осигурени условия за интерактивно учене:

-бяла дъска, компютри, мултимедиен проектор

-Преобладават добрите практики в начален етап.

– Перманент но споделяне на добри педагогически практики за интерактивно учене.

– Слаба активност на учителите в прогимназия .

 

Критерий 2: Оценяване и самооценяване

– Перманентен анализ на резултатите от вътрешното и външно оценяване /НВО/ на база  постигнатите резултати,

Липсва регистър за прозрачност и публичност на резултатите на регионално и национално ниво, според който училището да се съизмери с останалите от региона и страната.

– Поставяне на цели и реализиране на дейности с цел изготвяне на обективна самооценка на база резултатите от проведеното оценяване.

Скалите се използват най-често при учителите по чужд език, математика и информационни технологии.

 

 

– Скали за оценяване са изготвени по всички учебни предмети.

 

 

 

ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

  Нуждата от актуализация на четири годишната Стратегия за развитие на ОУ Христо Ботев“ за периода 2020-2024 г. е продиктувана от  промените в образователната политика след влизане в сила на Новия ЗПУО и Държавните образователни стандарти. Тя е изготвена от ръководния екип  на училището и е съобразена с националната и регионална политика в сферата на образованието. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за качествено образование според Стандарта за управлението на качеството в институциите и образователните принципи и цели, заложени в текстовете на ЗПУО.

 

 Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство в образователния процес, в която водеща роля имат учениците и учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни.

 

 В нашето „Училище на единството“ се стремим да  осигурим интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез  ранно откриване на заложбите и способностите му в условията на пълна прозрачност и публичност.

МИСИЯ

Превръщането му в модел на съвременно училище на единството с високо качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.       

ВИЗИЯ

Училище, което приобщава учениците към училищния живот, формира знания и умения за XXI век, успешно сътрудничи със семействата и местната общност;

Училище, в което се провежда социално, морално и практически ориентирано обучение с помощта на интерактивни подходи и базирани на общността методи, при зачитане на културните и етнически различия на учениците и поминъка им;

ПРИНЦИПИ

Законосъобразност – осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове

Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.

Прозрачност – всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на училището да бъдат публично достъпни.

Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране.

Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в комисиите и предложенията на ПС.

Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира.

Равнопоставеност – всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и оперативни цели.

ЦЕЛИ

6.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Повишаване авторитета на ОУ Христо Ботев“, чрез изградена единна и ефективна система за управление, която да осигури високо качество на образованието и да повиши авторитета на образователната институция като я направи търсена и конкурентоспособна.

Стратегическата цел на училището е ориентирана към постиженията на образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското образование. Приоритет е осигуряването на отлична фундаментална подготовка с цел продължаване на образованието в профилирани и професионални гимназии. Създават се условия и се насърчават успехите на учениците на олимпиади, фестивали, състезания, конкурси. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на оперативните цели.

 

      Отчетени са състоянието и потребностите на училищните резултати към момента, потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището като обществен фактор в системата на образователните институции в общината и региона.

 

Разработените оперативни цели произтичат от  целите и принципите на училищното образование. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация, както и от „областите на наблюдение за изградена система за управление на качеството  на образователна институция:

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА

УПРАВЕЛНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧАСТВО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА.

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието:

Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

Създаване на вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите по стратегическата и оперативни цели, свързани с качеството на образованието в училището. Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в нормативната база на национално ниво.

Изграждане на училищна Система за качество.

Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество, свързани с управлението на институцията, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, система за контрол на качеството, подобряване на училищната среда, възпитание на учениците и училищно партньорство.

Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и стандартите.

Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година, съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование се утвърждава от директора на училището.

Изграждане на училищни екипи за: подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

Предефиниране на политики, приоритети и ценности.

Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция.

Запознаване със Стандарта за инспектиране и изготвяне на вътрешна система за ефективен мониторинг  и контрол.

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

Дейности по показатели:

Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти;

      2.1.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

      2.1.2. Провеждане на обучение на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

    2.2. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на училищния бюджета.

    2.2.1. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО:

 

Разработване на:

 • Счетоводна политика на образователната институция.
 • Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение
 • Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции
 • Система за двоен подпис
 • Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и извършване на разход.
 • Инструкция за предварителния контрол във връзка със завеждането и изписването на краткотрайни и дълготрайни активи
 • Работна инструкция за контрол върху общинската собственост.

    2.2.2. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба.

   2.2.3. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи.

2.3. Наличие на приходи на училището.

2.3.1. Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното законосъобразно, целесъобразно и икономично използване.

2.3.2. Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и др.

Дейност 3: Квалификационна дейност

3.1. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво;

 • Запознаване на педагогическите специалисти с Наредба 12/01.09.201 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, директори и други педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава.
 • Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно придобитите нови компетентности.
 • Изработване на План за квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти  да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки;
 • Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати;
 • Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот.
 • Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, получен по време на квалификационната дейност.

 

3.2. Планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции

3.2.1. Изграждане на система за външна квалификация. 

3.2.2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.

3.3. Споделяне на добри и ефективни практики.

3.3.1.  Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит.

3.3.2. Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия педагогически опит чрез различни форми на изява:

Дни на отворени врати, събирания на Педагогическите екипи по ключови компетентности и др.

Осигуряване на условия за популяризиране на добрия педагогически опит – по направления – /клубове, техника, постери и др.- по направления – хуманитарно, природонаучно, технологично, изкуства и спорт/

Дейност 4: Нормативно осигуряване 

4.1. Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за   осъществяване дейността на училището;

4.1.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция /справка СФУК/

Инструкция за вътрешна комуникация;

Правилник за документооборота

Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и документите.

Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини;

Поддържане и актуализиране на информационния поток в училищните библиотеки спрямо новите изисквания на Наредба 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Учебните програми за съответните класове/;

Осигуряване на резервни комплекти от учебници и учебни помагала в училищната библиотека;

Поетапна актуализация на библиотечните единици.

Състояние на училищната документация.

Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация съгласно Стандарта за информация и документите;

Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

Набавяне на справочна и художествена българска литература;

Справочна и художествена англоезична литература;

Философска и психологическа литература

Методическа литература и др.

Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба.

Дейност 5: Училищен персонал

5.1. Разработване на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала

 Вътрешни указания за осъществяване на подбор при назначаване на персонал, за сключване и прекратяване на трудови договори.

Инструкция за вътрешна комуникация;

5.2.  Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите;

Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование

Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на педагогическите и непедагогически специалисти съгласно стандарта за финансиране.

Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата спрямо стандарта за финансиране.

5.3.Осигуряване на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото образование;

5.3.1.   Изграждане на комисия за управление на качеството на образованието като помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията

  5.3.2.  Регламентиране на задължения, правомощия, състав и време за заседания на комисията в правилника за устройството и дейността на образователната институция. /Стандарт за управление на качеството/.

 5.6. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности.

5.6.1.Вътрешни политики за допълнителна подкрепа и ресурсно подпомагане.

5.6.2.Регламентиране съвместната дейност на ръководството, класните ръководители и екипите за подкрепа на личностното развитие.

5.6.3.Изграждане на система за менторство на новоназначени педагогически специалисти и условия за приемственост при заместване.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА.

 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика                                                   

Разработване на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда

Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване;

Изграждане на механизъм с мерки и дейности за адаптиране на ученика към училищната средата и условията в различните форми на обучение, сътрудничество на училището с външни партньори и осигуряване на условия за интерактивно учене.

Актуализация на Оценката на риска на физическата среда от Службите по трудова медицина и изпълнение на конкретните предписания спрямо Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване

Изграждане на КУТ, ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете;

Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;

Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности.

Осигуряване на условия за неформално и информално учене.

Осигуряване на алтернативни форми на обучение:

– Обучение от смесен тип „хибридно обучение“;

– Електронно;

– Дистанционно;

– Виртуално.

      1.7. Осигуряване на условия за интерактивно учене.

1.7.1. Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по всички учебни предмети;

1.7.2. Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на интерактивни добри педагогически практики;

1.7.3. Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. интерактивни методи на преподаване)

1.7.4. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по-добри резултати от ученето;

1.7.5. Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване на учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес.

 

Дейност 2: Изграждане на училището като социално място

2.1. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП;

 

2.2. Запознаване със Стандарт за приобщаващото образование; Изготвяне на програма за осигуряване на равен достъп до образование;

 

2.3. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин;

Програма за превенция на ранното напускане от училище.

Участие в различни форми на сътрудничество с неправителствени организации, регионалните управления по образование, органите за закрила на детето и др.

Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти;

Изграждане на механизъм за превенцията и разрешаването на конфликти и търсене на подкрепа и партньорство в и извън общността

Създаване на правила в училищните общности за решаване на конфликти в дух на сътрудничество с цел постигане на бързи и обосновани резултати посредством използването на доказани стратегии за решаване на конфликти.

Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието.

Използване на медиацията, като неизменна част от процес за за решаване на конфликти.

Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти;

2.5.1.Съвместна работа на училищният психолог с класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

2.5.2.Осигуряване на практически опит в интеркултурното сътрудничество за учащи се и преподаватели

Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

Интернет страница на училището;

Електронен дневник;

Електронен бележник;

Електронни портфолия на учители;

Електронни портфолия на класове;

Електронна платформа за разработване на уроци;

Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията:

2.7.1. Провеждане на ефективна медийна политика;

2.7.2.Поддържане интернет страница на училището,

2.7.3. Поддържане на училищния сайт с актуална информация.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ.

Дейност 1: Учебна дейност

Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, включващ:

Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на училището. Предварително планиране целите на урока. Тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване

Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите от входящо, изходящо равнище и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост

Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране  при необходимост

Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове.

Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване съгласно изискванията на ДОС за общообразователната подготовка и ДОС за оценяване.

Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.

Предварителна подготовка на учебни материали за урока.

Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.

Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока:

Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й.

Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от учениците.

Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс между отделните структурни елементи.

Осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя.

Планиране и използване на ИКТ в урока

Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението.

Самостоятелно разработване на презентации, мултимедийни и електронни уроци.

Осигуряване на обучения за методически насоки за работата с интерактивно съдържание в мултимедийна и електронна среда.

Интерактивен подход на обучение, създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал

 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване

2.1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици.

2.1.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Разясняване на педагогическите специалисти на целите и подходите за тълкуване на резултатите: нормативен, критериален, смесен, както и функциите на оценяването – диагностична, прогностична, констатираща, информативна, мотивационна, селективна.

2.1.2. Осигуряване на обучение за учителите свързано с методи на оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка, основани на:

Достъпност на оценяването – в ясна и разбираема форма, оповестявана по подходящ и удобен начин, налична и достъпна е на безпристрастна основа;

Точност – отразява действителността точно и надеждно като измерва близостта на оценките до неизвестните действителни стойности;

Сравнителен анализ – методология, която се използва за търсене на най-добрите практики. Трябва да разработите методология за сравнителен анализ

Яснота- дали данните са придружени с подходящите метаданни, включително информация за тяхното качество и степента, в която се предоставя допълнително съдействие на потребителите от доставчиците на данни.

Съгласуваност – данните да бъдат надеждно комбинирани по различни начини и за различни цели.

Сравнимост – измерване на степента, в която различията между статистическите данни могат да се обяснят с различията между действителните стойности на статистическите характеристики.

Свързаност – измерване на логическата и числовата съгласуваност, т.е. адекватността (способността) на данните да бъдат надеждно комбинирани

Безпристрастност– характерно свойство, потвърждаващо, че статистиката е разработена, изготвена и разпространена по неутрален начин и че всички ученици трябва да бъдат равнопоставени.

Обективност – обективността е характерно свойство, който потвърждава, че статистиката се разработва, произвежда и разпространява надежден и непредубеден начин. Това предполага използването на професионални и етични стандарти, както и че следваните политики и практики са прозрачни.

Предварителен достъп – Това налага прозрачност в системата.

Подобряване на качеството (дейности). Подобряването на качеството се отнася до всичко, което повишава възможностите на организацията да посрещне изискванията за качество. Подобряването на качеството е част от управлението на качеството.

2.1.3. Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията на учениците (формални, неформални, вътрешни, външни форми на оценяване, самооценяване и взаимно оценяване).

2.1.4  Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене.

2.2. Изготвяне на критерии за оценяване, известни на учениците

2.2.1.  Разработване и утвърждаване на училищни „стандарти“ /училищни добри практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях.

2.2.2. Провеждане на ежегодни информационни кампании в началото на учебната година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване.

2.2.3. Прилагане на еднаква система и единни изисквания за оценяване при различни учители по един предмет.

2.2.4. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи   предварителното му оповестяване на учениците и на родителите. Наличие на доказателства, чрез които това може да бъде доказано.

2.3. Разработване на вътрешни нормативни актове, които да гарантират ритмичност на оценяването.

2.3.1. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците и съответните учебни програми.

2.3.2. Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година

в задължителните учебни часове в триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване.

2.3.3. Установяване на дефицитите от входното равнище и  предприемане на мерки за преодоляването им.

2.3.4. Провеждане на текущо изпитване за установяване на изходното равнище на учениците две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване.

2.4. Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни критерии и показатели.

 

2.4.1. Аргументирано устно и писмено оценяване.

2.4.2. Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво трябва да развият у себе си.

2.4.3. Разяснение пред  учениците на методиката за групови изпитвания.  При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик

3.1. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците.

3.1.1. Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на предучилищтното и училищно образование:

Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

Изграждане на позитивен организационен климат;

Утвърждаване на позитивна дисциплина;

Развитие на училищната общност.

    3.1.2. Превенция на обучителните затруднения и ранно отстраняване на риска от тях.

Изграждане на умения за работа в екип в паралелката

3.2.1. Създаване на условия за проектно учене;

 

3.2.2. Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху изграждане умения за работа в екип.

 

3.3. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките

Планиране и реализация на дейности по:

осигуряване на обучение и възпитание в здравословна, безопасна и сигурна среда;

зачитане на учениците като активни участници в образователния процес;

получаване на информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията на учениците;

осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците;

осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с тяхното поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители.

осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, учения и нагласи за здравословен начин на живот.

екологично възпитание чрез проектни дейности..

3.3.1  Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план чрез формите на ученическо самоуправление.

3.3.2. Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността

3.3.3. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

3.3.4. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението

 1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО.

 

       4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

4.3. Перманентно консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит и изготвяне на програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули.

4.4. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължанаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма.

4.5. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини.

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения

5.1. Организиране от училището състезания, конкурси и др.

 5.2. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на допълнителни знания и умения

 – Организиране на „Празници по грамотност“ – БЕЛ /Стандарт – усвояване на БКЕ/ – Приоритет е родноезиковата подготовка – Маратони на четене, състезания по декламаторско майсторство, дефилета на литературни герои, рицари на книгата, състезания по грамотност и др/.;

5.3. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

5.4. Изграждане на екипи за работа по проекти

Програми и проекти на МОН – директор, учители по ИТ и учители по предмети.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ –директор и учители по предмети.

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения

6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите и другите педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие.

– Планиране,  координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.

– Създаване на условия за повишаване на квалификацията – вкл. финансови.

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на децата.

Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите

Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми.

Създаване на система за поощрения и награди на ученици за активно включване в извънкласните и извънучилищни дейности.

Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности.

Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни и извънучилищни прояви.

Разработване и реализиране план за Дейността на Координационният съвет.

Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на съвета;

Предприемане на мерки за подобряване на резултатите.

Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност

2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.

 

На ниво паралелки;

Чрез формите на ученическото самоуправление;

Чрез проекти и програми;

Чрез съдействие от компетентни органи.

Чрез партньорство с институциите;

Чрез кариерно ориентиране и консултиране;

Чрез превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;

Чрез педагогическа и психологическа подкрепа.

Чрез осигуряване на обща подкрепа:

екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

кариерно ориентиране на учениците;

занимания по интереси;

библиотечно-информационно обслужване;

грижа за здравето;

дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

Чрез осигуряване на допълнителна подкрепа.

2.2. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия

2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им:

Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на учениците.

2.4. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с тяхното поведение, с взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, личностното и интелектуалното им развитие. Използане на медиаторски подход.

2.5. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот.

Здравни беседи;

Дискусии с представители на здравни организации;

Обучения;

Състезания.

Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците

Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

Патриотичен календар на класа – избор на „Патрон на класа“.

Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник, вкл.

Творби на учениците и публикуването им в училищният сайт.

2.8. Ритуализация на училищния живот.

ü Патронен празник;

ü Символи и ритуали.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО

  Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, съдзаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при  работа с родители, ученици и общественост.

 

ОБЛАСТ: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в училищното образование.

       1.1.Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) – Система за наставничество или менторство.

      1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището.

 

       1.3. Изграждане на комисии за включване на учителите в управлението на промените в училището и оказване на доверие при взимането на управленски решения с дългосрочен ефект.

Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, съдзаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при  работа с родители, ученици и общественост.

Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование

Планиране и реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетености, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление

Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките.

Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др.

Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

Коледни конкурси;

Празници по грамотност;

Училищни изложби;

Форуми за превенция на агресията и насилието

Дарения за деца в тежко социално

Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и Стандартите;

Създаване на функциониращо „Училище за родители” с превантивни функции ;

Дейност на Общественият съвет.

Дейност 2: Външно партньорство

2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление:

2.1.1. Партньорство с висши училища, община Хасково, РУО-Хасково и НПО при организирането на състезания и конкурси..

2.1.2. Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на ОД на МВР-Хасково

2.3. Взаимодействие с местната общественост

2.4. Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията

2.5. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Активно участие на родителската общност.

2.6. Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез анкети, интервюта и др.

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО

Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели

Актуализирани вътрешни правилници.

Разработен и утвърден училищен стандарт за качество на училището

Разработени актуални вътрешни нормативни актове.

Разработени и утвърдени училищни учебни планове – по паралелки

Разработена и утвърдена програма за целодневна организация / за 2020-2021 год./

Изградени училищни екипи за: подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; /за 2020-2021 год./

Разработени индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция; /План за контролна дейност на директора за 2020-2021 год./

Изградени училищни екипи за разработване на проект.

Проведени обучения на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

Разработени и актуализирани вътрешни нормативни актове по СФУК /за 2020-2021 год./

Разработен и актуализиран бюджет от 01.01.2021 спрямо Стандарта за финансиране на институциите и Стандарта за управление на качеството.

Публикувани на сайта на училището всички документи./съгласно чл.263, ал.3 от ЗПУО/ :

Разработени процедури по постъпване и разходване на извънбюджетните средства

Относителен дял (%) приходи от наеми, проекти, спрямо общия бюджет.

Брой договори за привличане на алтернативни източници за финансиране.

Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в продължаваща квалификация.

Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в 16 учебни часа.

Относителен дял (%) на педагогическите кадри, участвали през календарната година в дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции.

Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция.

Действаща библиотека

Актуализирани библиотечни единици

Наличие на училищен архив

Актуализиран правилник за архивиране на документите;

Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив.

Набавена: справочна и художествена българска литература; справочна и художествена англоезична литература; философска и психологическа литература; методическа литература и др. Проведена инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба.

Утвърдени вътрешни правила и процедури за назначаване и съкращаване на персонал

Утвърдени критерии за оценка труда на учителите и служителите

Изградени: Система за охрана и сигурност; Механизъм с мерки и дейности за адаптиране на ученика към училищната среда; Актуализирана оценка на риска

Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности – клубове, школи и др.

Осигурени алтернативни форми на обучение.

Осигурени условия за интерактивно учене.

Наличие на достъпни източници: Научна литература за подготовка на педагогическите специалисти; Методически помагала на електронен и хартиен носител; Интернет платформа за справочна литература;

Кабинети и стаи с интерактивна образователна среда;

Брой проверки за педагогически контрол, свързан с интерактивния образователен процес.

Утвърдени мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин;

Изградени правила за разрешаване на възникнали конфликти

Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

Наличие на училищен сайт с актуална информация.

Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

Интернет страница на училището;

Електронен дневник;

Електронни портфолия на учители;

Електронни портфолия на класове.

Електронен бележник;

Електронни платформи за разработван

 

Планира предварително цели на урока и ги операционализира според особеностите на учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, нивото на подготовка на класа, потребностите на учениците

При годишното и урочното планиране се съобразява с учебната програма и с резултатите от входящо, изходящо равнище и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост.

Има механизъм за промяна на годишното и урочното планиране съобразно потребностите на учениците

Осъществява актуализация на опорни знания и умения, имащи връзка с учебното съдържание, предвидено за усвояване

Прилага диференцирано обучение според равнището на справяне на учениците

За урока има подготвени разнообразни учебни материали, съответстващи на различните стилове на учене на учениците.

Ясна и методически обоснована структура на урока

Структурните компоненти на урока се разпределят равномерно във времето

Преподаваното учебно съдържание съответства на изискванията на учебната програма по предмета

Съдържанието на изложението е адекватно на поставените цели, като се съобразява с възможностите, интересите и потребностите на учениците.

Осигурява връзка между съдържанието на настоящия урок и предходни уроци и по-рано изучаван материал

Учениците са включени в предварителната подготовка на урока.

Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците

Умения за работа в екип

Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките

Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия брой ученици съответно в ІV и VІІ клас

Относителен дял ( в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици

Относителен дял ( в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици

Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със СОП.

Относителен дял ( в %) на отпадналите по различни причини от обучение ученици към броя на учениците за учебната година

Организирани от училището състезания, конкурси

Реализирани дейности, мотивиращи учениците за усвояване на допълнителни знания и умения

Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

Изградени екипи за работа по проекти

Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на заявилите такава.

Утвърден план на възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите

Утвърдена система за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището

Утвърдена система за поощрения и награди на ученици за активно включване в извънкласните  и извънучилищни дейности

Наличие на функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност.

Наличие на психолог в училище и организация на работата му за активна подкрепа на възпитателната дейност

Брой споделени добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни и извънучилищни прояви.

Изготвен план и аналитичен отчет на Координационен съвет;

Брой срещи с институции: с Агенцията за закрила на детето, структурите на полицията, представители на с местната общественост, социални партньори.

Предприети мерки за отстраняване на противообществените прояви.

Брой проведени анкети, брой срещи и разговори с доказан ефект.

Брой разговори, наблюдения и проучвания

Брой проведени здравни беседи; дискусии с представители на здравни организации; обучения; състезания в училището.

Брой реализирани дейности с екологична насоченост.

Брой реализирани дейности за възпитани е на национални и общочовешки ценности.

Утвърден механизъм и система за партньорство. Система за наставничество

Брой проведени инициативи с включване на родители.

Брой проведени родителски срещи в училището с отделните паралелки

Наличие на разработени съвместни програми за избираем модули с висши училища.

Брой проведени съвместни състезания и прояви.

Получена реална подкрепа от община, областна адмнистрация.

Съвместно разработени и утвърдени Вътрешни правила за работната заплата, Училищни критерии за диференциране труда на учителя и др.

Проведени заседания на педагогическия съвет с присъствието на представители на родителската общност. Взети съвместни решения;

Съгласуване и утвърдени училищни нормативни актове.

Изготвени анкети за проучвания.

Установена хармония в дух на сътрудничество

Осигурена действаща и ефективна система за качество.

 

КРИТЕТИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

ОБЛАСТ: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Критерий 1: Система за осигуряване качество на образованието

Показатели:

Наличие на училищна програма за повишаване качеството на образованието;

1.2. Наличие на вътрeшноучилищни критерии за установяване качеството на образованието;

1.3. Създадена вътрешна система за осигуряване качеството на образованието;

1.4. Създаден механизъм за мониторинг и контрол на образованието;

1.5. Създаден механизъм за ранно предупреждение;

1.6. Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество за образованието.

Индикатори: –  брой документи;

                     –   брой проведени срещи,

                     –    заповед за утвърждаване

Критерий 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

Показатели:

2.1. Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти;

2.2. Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета;

      2.3. Наличие на приходи на училището

Критерий 3: Квалификационна дейност 

Показатели:

  3.1. Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешноучилищно ниво;

3.2. Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции;

3.3. Споделяне на ефективни практики.

Критерий 4: Нормативно осигуряване 

Показатели:

      4.1. Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;

4.2. Осигурен достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини;

4.3. Състояние на училищната документация.

Критерий 5: Училищен персонал

Показатели:

Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала;

5.2. Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения;

5.3. Делегиране на права;

5.4. Критерии за оценка труда на учителите и служителите;

5.5. Наличие на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото образование;

5.6. Наличие на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности;

5.7. Качество на административното обслужване.

ОБЛАСТ: УЧИЛИЩНА СРЕДА

Критерий 1: Индивидуална среда на ученика

Показатели:

1.1.  Наличие на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда;

1.2. Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;

1.3. Осигурени условия за интерактивно учене.

Критерий 2: Училището като социално място

Показатели:

2.1. Създадени условия за интегриране на ученици със СОП;

2.2. Предприети мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин;

 2.3. Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти;

 2.4. Дейности за превенция и разрешаване на конфликти; /медиаторски подход/

   2.5. Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;

    2.6. Наличие на училищен сайт с актуална информация.

 

Критерий 3: Материално-техническа база

3.1. Осигурена достъпна архитектурна среда;

3.2. Наличие на ефективен пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други външни лица;

3.3. Относителен брой (в %) на класните стаи, поддържани и оборудвани с спрямо общия брой на класните стаи;

3.4. Наличие на съвременно оборудвани кабинети;

3.5. Осигуреност с материали и консумативи;

3.6. Достъпни за всички ученици и по всяко време на учебния ден библиотека и интернет;

3.7. Функционално място на ученика в класната стая/кабинета /физкултурния салон – наличие на регламентирани отговорности за реда и чистотата на работното място и спазването им. Опазване на интериора и екстериора на училището;

3.8. Функционално място на учителя – осигурен постоянен достъп до интернет и до актуална научна и педагогическа литература

Критерий 4: Информационни ресурси

Показатели:

4.1. Информационна система за движение на информацията;

4.2. Осигуреност на училището с интернет;

4.3. Наличие и качество на компютърна техника;

 

Критерий 1: Учебна дейност

Показатели:

Подготовка и планиране на уроците

1.2. Структура на урока – ясна за учениците, установена от проведен педагогически контрол

1.3.Планиране и използване на ИКТ в урока

 

Критерий 2: Оценяване и самооценяване

Показатели:

2.1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици

2.2. Критерии за оценяване – известни на учениците

2.3. Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от професионална подготовка

2.4. Ритмичност на оценяването

2.5. Изградени умения у учениците за самооценяване

Критерий 3: Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик

Показатели:

3.1. Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците

3.2. Умения за работа в екип в паралелката.

3.3. Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките

Критерий 4: Резултати от обучението

Показатели:

4.1. Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия брой ученици съответно в ІV и VІІ клас

4.2. Относителен дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпита към допуснатите до зрелостни изпити

4.3. Относителен дял (в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици

4.4. Относителен дял (в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици

 4.5. Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със СОП

4.6. Относителен дял (в %) на отпадналите по различни причини от обучение ученици към броя на учениците за учебната година

Критерий 5: Надграждане на знания и умения

Показатели:

5.1. Организирани от училището състезания, конкурси и др.

5.2. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на допълнителни знания и умения

5.3. Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

5.4. Изградени екипи за работа по проекти

Критерий 6: Педагогически постижения

Показатели:

6.1. Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на заявилите такава.

6.2. Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др.

ОБЛАСТ: ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Критерий 1: Организация на възпитателната дейност

Показатели:

1.1.Планиране на възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите

1.2.Създадена система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване в извънкласните  и извънучилищни дейности

1.3.Създадени и функциониращи различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност

1.4. Наличие на педагогически съветници и психолози в училище и организация на работата им за активна подкрепа на възпитателната дейност

1.5. Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни и извънучилищни прояви.

1.6. Дейност на Координационен съвет

 

Критерий 2: Дейности по основнu направления на възпитателната дейност

Показатели:

  Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.

2.2. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия

2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им

2.4. Индивидуално консултиране на ученици по проблеми свързани с тяхното поведение, с взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното, личностното и интелектуалното им развитие.

2.5. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот

2.6. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците

2.7. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности

2.8. Ритуализация на училищния живот

 

ОБЛАСТ: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО

Критерий 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

Показатели:

1.1.Партньорство между преките участници в училищното образование

1.2.Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива)

1.3.Включване на учителите в управлението на промените в училището

1.4.Партньорство на училищното ръководство с методическите обединения, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление

1.5.Средна посещаемост на родители на родителска среща – годишно

1.6.Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др.

1.7. Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности

1.8. Осигурен достъп на родителите до учебната документация

1.9. Създадено и функциониращо „Училище за родители”

1.10.Дейност на училищното настоятелство

 

Критерий 2: Външно партньорство

Показатели:

2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление

2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията

2.3. Взаимодействие с местната общественост

2.4. Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията

2.5. Активно участие на родителите в дейността на училището.

2.6. Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез анкети, интервюта и др.

 

ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА:

Ученици;

Педагогически специалисти от училището;

Директор;

Административни служители;

Непедагогически персонал;

Родителите – чрез обществен съвет

Социалните партньори.

 

АДМИНИСТРИРАНЕ

Постигането на стратегическата и оперативните цели за четири годишния период е обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретните дейности, източник и приблизителна стойност на финансиране. Очакваните резултати са обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на реформата в образователната система в България, което ги прави трудно прогнозируеми. Те се превръщат в желано състояние, което ангажира всеки представител на образователната институция с поемане на конкретна отговорност за всяка една от дейностите, залегнали в плана. Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на училището и установените потребности в сферата на качеството на образователно-възпитателния процес. Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост или на всеки две години. Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган за граждански контрол.

 

ФИНАНСИРАНЕ И МЕРКИ:

Основно училище „Христо Ботев“ е едно от училища в страната, поели по пътя на управлението на делегиран бюджет. Управлението на делегирани средства позволява оперативна самасотятелност при планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за финансово управление и контрол на публичните средства в образователната институция от 2009 година насам като план от дейности, обхващащ управленски задължения и политики и методи гарантира сигурност при управлението на финансовите средства и  включва:

– поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват за да бъдат постигнати тези цели;

   – работна дейност и практики;

   – мерки за контролиране на потенциалния риск.

 

       Част от предвидените процедури в плана предвиждат именно актуализиране на процедурите по СФУК, които се нуждаят от обвързването със Стандарта за финансиране по чл.22, ал.2, т.17 от Закона.

       Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез осъществяването на меки мерки, политики и дейности.

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от:

Делегирания бюджет на институцията;

Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета – Кмета на общината;

Собствени средства;

Средства от проекти и програми, финансирани от ЕС;

Други източници.

ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА

Измерването на постигнатото качество през 2024година е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за  периода 2020-2024 г. на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий, както  и конкретни задължения на отговорните лица и целевите  източници за финансиране.

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                   

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели: