Понеделник 15, Юли 2024г.

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка:

Изисквания: 1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва платен отпуск; 2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна регистрация в дирекция „Бюро по труда“); 3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради въведените ограничения; 4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година; 5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане; 6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на детето; 7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради въведените ограничения; 8. средномесечният доход на член от семейството за предходния месец трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата; 9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;

Размер на помощта: 1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.). 2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.). Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 – помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6 до 10 – 50 на сто.

Необходими документи: 1. Заявление-декларация по образец, към което се прилага: - документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението-декларация - за самоосигуряващите се лица; - служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) – за трудово заетите лица; - декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;

Полезно: Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис. Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg. Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл. 16б от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са публикувани на електронната страница на АСП: - раздел «Социални помощи», подраздел «Документи»; - рубрика «Коронавирус COVID-19“, Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част „Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали“, заявление под № 26

Сподели: