Сряда 27, Септември 2023г.

ОУ „Христо Ботев” с.Войводово, общ. Хасково

                                        тел. 03718 2266  GSM :  0892414486      e-mail:ou_voivodovo@abv.bg

 

 

Вх. № .........................................

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

С. ВОЙВОДОВО

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от .........................................................................................................................................

/трите имена/

.........................................................................................................................................

/адрес и телефон за кореспонденция/

Родител на . ...................................................................  ученик в ........клас за уч. 20 .... / 20 .... г.

 

Относно: Издаване на удостоверение за преместване

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Заявявам желание да бъде издадено удостоверение  за преместване на на сина ми /дъщеря ми ..…….........................................................................................................................................................

/трите имена на ученика/ученичката

 

ученик /ученичка в ......... клас за уч. 20 .... / 20 .... г. във връзка с преместването му /й в .........................................................................................................................................

/наименование на училището, в което се премества/

 

Прилагам служебна бележка за потвърждаване възможността за записване на сина ми /дъщеря ми, издадена от директора на приемащото училище.

 

Моля да ми бъдат предоставени необходимите документи /удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, по който се е обучавал синът ми /дъщеря ми/.

Благодаря Ви за оказаното институционално съдействие.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

 

Дата ....................................                                     С уважение : ....................................

                                                                                                                      /подпис/

Сподели: