Сряда 27, Септември 2023г.

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

с.Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03718 22 66    e-mail: ou_voivodovo@abv.bg

*********************************************************************************

 

Входящ номер ……… /………………..

ДО

ДИРЕКТОРА  НА

ОУ „Христо Ботев“

с. Войводово, общ. Хасково

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

………………………………………………………………………………………………………………………………...

(име, презиме и фамилия)


живущ(а)  в  гр./с. …………………………………………..………, община ………..…………………………………..,  

 

област ………………………………………, ж.к./ул. ……………………………………………………….№ ……….. ,

 

бл. …… , вх. …… , ет. ……. , ап. ……. , тел. за контакти ………………………………………………………………,

 

завършил(а) …………….клас/етап или основна степен на образование през учебната …………………… година в

 

………………………………………………………………………………………………………………………………...

(пълно наименование на училището)

 

гр./с. …………………………., община …………………………………, област ……………………………………

 

Уважаеми господин/госпожо Директор,

 

  1. Желая да валидирам компетентности за

 

……………………………………………………………………………

               (клас, етап или основна степен на образование)

 

  1. Желая да валидирам компетентности по следните учебни предмети:

 

Наименование на учебния предмет

1.

2.

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.      

11.      

12.      

 

Прилагам копие от удостоверение за завършен клас/етап или основна степен на образование

 

№ ………………….., издадено от  …………………………………… на ……………………………..

 

 

гр./с. ………………………………….                                              Подпис: ………………………………                

               

Дата: ……………….............                                                             

Сподели: