Сряда 27, Септември 2023г.

УТВЪРЖДАВАМ:.........................

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА

Директор на ОУ „Христо Ботев“с.Войводово

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

за учебната 2022/ 2023 година

 

Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със:

 1. Стратегията за развитие на образователната институция.
 2. Установените потребности за повишаване на квалификацията.
 3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща квалификация, определяни ежегодно от МОН.
 4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план.
 5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти.

 

 

Планираната квалификационна дейност на Основно училище "Христо Ботев“с.Войводово произтича от анализа на състоянието, наличните ресурси, резултатите на учениците и дейността на училището през предходната учебна година, тенденциите в социалната среда и приоритетите, заложени в стратегията на училището и в образователната система.

 

І. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Настоящите цели и приоритети за квалификационна дейност кореспондират с целите на комплексния годишен план, визията и стратегията на училището.

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети, като част от общото модернизиране на образователния процес в училище.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

 1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на учителите.
 2. Усъвършенстване на педагогическите кадри в прилагането на нови и иновативни технологии за представяне на учебното съдържание.
 3. Издигане и утвърждаване на престижа на училището чрез повишаване на резултатите от учебната дейност и участие в извънкласните дейности.
 4. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и навици чрез формиране на учения за самостоятелно учене, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците.
 5. Ефективност на обучението на учениците с обучителни затруднения чрез включването им в проекти с цел подпомагане усвояването на българския език и учебното съдържание по предметите.
 6. Придобиване на допълнителни умения за работа с ученици в електронна среда.

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ:

 

 1. Постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна квалификация на педагогическите специалисти с цел подобряване на учебно- възпитателния процес
 2. Демократизиране на учебния процес чрез мобилизиране на родителската активност.
 3. Намаляване на стреса на учениците чрез въвеждане на нестандартни форми и методи в учебната дейност.
 4. Оценката на ученическите знания, като мотивиращ и възпитателен фактор на

УВП.

 

 

 

ІІ. ЗАДАЧИ за реализиране на целите

 1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището и към него се прибавят плановете на Екипите за ключови компетентности (ЕКК).
 2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и самоусъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит, разработване и представяне на бинарни уроци, чрез работни посещения в подобни институции, за да се повиши качеството на учебната работа.
 3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети.
 4. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми на преподаване, проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания и чрез обективизиране на оценяването.
 5. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране професионалните изяви на учителите.
 6. Задълбочаване уменията на учителите за екипна дейност.
 7. Подобряване на работата на класните ръководители и взаимодействие учител – ученик – родител и привличане на родителите като партньори на училището.

 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 1. Подобряване на качеството на образователно-възпитателния процес.
 2. Повишаване интереса на учениците към ученето чрез поставянето им в активна позиция и подобряване на уменията за прилагане на наученото в практиката.
 3. Усъвършенстване на педагогическата дейност на учителите чрез прилагане на набор от техники за усъвършенстване работата с ученици, трудно усвояващи общообразователния минимум по учебните предмети и респективно качествено повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес и от НВО.
 4. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновативни форми и активни методи на обучение.
 5. Реализиране на многообразието от дейности за задоволяване на интересите и потребностите на учениците.
 6. Прилагане на ефективни методи за социализиране на децата със СОП, девиантно поведение, друга етническа принадлежност и бежанци.

 

 

ІV. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

 

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в план-графика за квалификационната дейност. На училищно ниво се планира и осъществява квалификационна дейност по целеви групи и ЕКК.

През настоящата учебна година ЕКК са както следва:

 1. ЕКК – начални учители
 2. ЕКК– хуманитарни науки
 3. ЕКК – природоматематически науки

 

Всеки ЕКК разработва план за дейността си и прави отчет на заседание на ПС.

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Вътрешноучилищна квалификационна дейност

Форма

Тема

Време на провеждане

Целева група

 

Дискусия

Избор на квалификационните курсове, семинари и др., в които членовете на ЕКК желаят да участват.

м. септември 1ч.

Учители в отделните ЕКК

Дискусия

Работна среща на учителите на тема: “ Емоционална подкрепа на деца в риск за превенция на насилието и агресията в училище”.

м. декември 2ч.

Учители в отделните ЕКК

Н. Видева

Обучение

Национална електронна информация НЕИСПУО

ЛОД/ лично образователно дело/

м. октомври 1 ч.

Класни ръководители

Практикум

Национална електронна информация НЕИСПУО

ЛОД/ лично образователно дело/

м. октомври 2 ч.

Класни ръководители

Дискусия

Обсъждане, систематизиране и прилагане на добри практики в училище, бинарни уроци в начален и прогимназиален етап.

м. ноември 2 ч.

учители

Дискусия

Кариерно развитие на учениците и тяхната реализация в бъдеще

м. май 1ч.

учители

в прогимназиален

етап

Обучение

Иновационни технологии в

електронна среда на обучението.

м. ноември

2 ч.

Учители ЕКК

 

Практикум

Споделяне и обсъждане на електронни материали с учебно съдържание между колегите.

м. ноември 2 ч.

Учители ЕКК

Дискусия

Усъвършенстване на стратегиите за

учене в часовете по самоподготовка в целодневното обучение.

м. февруари 3 ч.

учители в групите за целодневно обучение

Обучение

Как да приобщим учениците със СОП и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на

останалите ученици.

м. март 2 ч.

Учители ЕКК

Дискусия

Гражданското образование в училище в условията на мултиетническа и

мултирелигиозна среда.

м. май 2ч.

Учители ЕКК

 

 

 

Извънучилищна квалификационна дейност

 

Форма (семинар, тренинг и

др.)

Организат ор

Тема

Време на провеж

дане

Целева група

Финан- сиране

 

училище

Координиране на

Септемв

учители

училищен

 

 

извънучилищните

ри-юни

 

бюджет

 

 

квалификационни

2022-

 

 

 

 

дейности с вътрешно-

2023

 

 

 

 

училищната

год.

 

 

 

 

квалификационна

 

 

 

обучение

 

дейност.

 

 

 

 

 

Професионалният стрес

 

 

 

 

 

на учителите и начините

 

 

 

 

 

за неговото

 

 

 

 

 

оптимизиране- 1 кредит/

 

 

 

 

 

ШКОЛО/.

 

 

 

 

 

Влиянието на

 

 

 

 

 

технологията и психо-

 

 

 

 

 

социалната среда върху

 

 

 

 

 

емоционалните и

 

 

 

 

 

поведенчески

 

 

 

 

 

затруднения на децата и

 

 

 

 

 

юношите. Съвременно

 

 

 

 

 

родителство - 1 кредит.

 

 

 

семинари,

РУО,

Участие на учителите в

Септемв

Учители,

училищен

работни

МОН,ЦПО

квалификационни

ри-юни

зам.

бюджет,

срещи,

 

курсове и семинари

 

директор,

средства от

 

 

 

 

директор

проекти и

 

форуми и др.

 

организирани от РУО – Хасково и МОН.

2022-

2023

год.

 

програми за

квалификацио нна дейност

курсове,

РУО,

Осигуряване на

Септемв

учители,

училищен

практикум

МОН, ЦПО

необходимите условия за

ри-юни

зам.

бюджет,

и, работни

 

повишаване на

2022-

директор,

средства от

срещи и др.

 

квалификацията на

2023

директор

проекти и

 

 

педагогическите

год.

 

програми за

 

 

специалисти, чрез

 

 

квалификацио

 

 

участие в

 

 

нна дейност

 

 

извънучилищни форми,

 

 

 

 

 

организирани на

 

 

 

 

 

регионално и

 

 

 

 

 

национално ниво

 

 

 

семинар

училище

”Работа със съвременни

Септемв

учители,

училищен

 

 

технологии, приложими

ри-юни

зам.

бюджет

 

 

в учебно-възпитателната

2022-

директор,

 

 

 

работа“

2023

директор

 

 

 

 

год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ДЕФИЦИТИ И ПОТРЕБНОСТИ

На базата на проведени разговори се констатираха следните дефицити и потребности за квалификация:

 1. Необходимост да     се     усъвършенстват     компютърните     познания     и презентационните умения на учителите.
 2. Активизиране мотивацията на обучаемите чрез динамично и интерактивно представяне на учебния материал.
 3. Подобряване на ефективността на работата при целодневната организация на обучението.
 4. Прилагане на ефективни методи за социализиране на децата със СОП , различна етническа принадлежност и бежанци.
 5. Необходимост от нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот и обогатяване на МТБ.
 6. Провокиране активността на колегите към участие и работа в проекти.

 

 

VІ. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Предпочитаните форми на квалификация са: тренинги и практикуми, интерактивни обучения, обмяна на положителен опит, лекции, курсове, обучения, открити уроци, работни срещи, дискусии и т.н. Изборът им е обвързан с приложимост в практиката, усъвършенстване на професионалните умения с оглед действително подобряване на преподаването и ученето.

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 1. Организиране на квалификационната дейност според личните предпочитания на учителите на принципа на доброволност, осъзната необходимост и обективна оценка на тяхната полезност.
 2. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит.
 3. Засилване работата по утвърждаване на ЕКК като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхранение на документацията на ЕКК.
 4. Приложение на съвременните тенденции в преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на оценяване.
 5. Разширяване и утвърждаване на работата по проекти, с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на училището.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящият правилник е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол №11/14.09.2022г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.
 2. Изготвянето на правилника е съобразено с числеността на персонала, категорията на училището и специфичните училищни дейности.
 3. Правилникът е изготвен в съответствие със ЗПУО.
Сподели: